Professionals - LeefstijlHUB
Leefstijl HUB logo

Informatie voor professionals

Leefstijl HUB heeft als doel passende zorg te bieden voor mensen met overgewicht of obesitas.

Leefstijl HUB doet dat door professionele organisaties te faciliteren om vier Gecombineerde Leefstijl Interventies uit te voeren: de reguliere GLI Samen Sportief in Beweging, de gespecialiseerde GLI Keer Je Leefstijl Om voor mensen met ernstige obesitas, Ferty Fit & Zwanger voor vrouwen met overgewicht en een zwangerwens en de GLI Kind en gezin.

De interventies worden uitgevoerd door een multidisciplinair team binnen een lokaal samenwerkingsverband van zorg en sportprofessionals.

Leefstijl HUB ontzorgt professionals door de back- en frontoffice activiteiten op zich te nemen, zodat professionals zich kunnen richten op waar ze het beste in zijn: het begeleiden van deelnemers naar een gezonde leefstijl.

Waarom aansluiten bij LeefstijlHUB?

Unieke leefstijlprogramma's voor diverse doelgroepen

LeefstijlHUB heeft gecombineerde en op maat gemaakte leefstijlinterventies voor meerdere doelgroepen. Vanuit de erkende interventie Samen Sportief in Beweging is Keer je Leefstijl Om ontwikkeld voor de doelgroep met ernstige obesitas. Voor vrouwen met overgewicht en een zwangerwens is er Ferti Fit & Zwanger. De leefstijlinterventies Kind & gezin en Coolfit voor jongeren zijn in ontwikkeling.

Kwaliteitsgerichte ondersteuning voor effectieve leefstijlinterventies

LeefstijlHUB richt zich op kwalitatief hoogstaande interventies. Experts zorgen voor de benodigde doorontwikkeling op basis van beleid, wetenschap en richtlijnen. De digitale leeromgeving biedt scholing aan om de leefstijlinterventies op een kwalitatief hoog niveau te kunnen blijven uitvoeren. Medewerkers van LeefstijlHUB staan altijd klaar om advies te geven en ondersteuning te bieden.

Administratieve ontzorging voor leefstijlcoaches

LeefstijlHUB heeft contracten met alle zorgverzekeraars en ontzorgt de professional. LeefstijlHUB zorgt voor de contractering, de aanmeldprocedure, triage, planning, declaraties en digitale ondersteuning. Tegen een vergoeding per deelnemers wordt de leefstijlcoach ontzorgd op administratief gebied. De leefstijlcoach kan zich volledig richten op het begeleiden van deelnemers met overgewicht of obesitas naar een gezonde leefstijl.

Wat zeggen onze deelnemers

Voordat ik meedeed aan Samen Sportief in Beweging schaamde ik me voor mezelf. Ik dacht dat ik niet mee zou kunnen doen met het sporten. Maar de leefstijlcoach en fysiotherapeut hebben me stap voor stap geholpen om mee te doen en vertrouwen te krijgen in mezelf. Nu doe ik volledig mee in de groep en help anderen om vertrouwen te krijgen. Ik ben een paar kilo afgevallen, maar voel me vooral veel fitter en zit veel beter in mijn vel.

Mijn gezondheid was vroeger niet goed. Ik had altijd veel rugpijn en ik at ook slecht, veel suikers en chocola. Ik weet nu welke bewegingen goed zijn voor mij. Ik heb geleerd hoeveel suiker er bijvoorbeeld zit in appelsap en nu geef ik dat niet meer aan mijn kinderen. Ik voel me nu echt sterk en ik weet wat ik moet doen.

Ik ben al vanaf mijn puberteit te zwaar. Ik heb denk ik alle diëten geprobeerd die er zijn. Soms viel ik 10 kilo af, maar dat zat er altijd ook zo weer bij. Vorig jaar waarschuwde mijn huisarts me dat ik ondanks mijn jonge leeftijd beginnende suikerziekte had. Zij adviseerde me mee te doen aan een GLI. Ik zag er tegenop, want ik kan helemaal niet goed sporten. Maar in de groep was het gelijk heel gezellig en leerden we dat sporten ook heel eenvoudig kan zijn.

Programma's van LeefstijlHUB

Met ingang van 2024 worden onder de vlag van Leefstijl HUB 4 Gecombineerde Leefstijl Interventies uitgevoerd.

Doel is om volwassenen met overgewicht of (ernstige) obesitas met leefstijlcoaching te begeleiden naar een gezondere leefstijl met een verantwoord eetpatroon en meer bewegen.

Samen Sportief in Beweging

SSiB is gericht op volwassenen met overgewicht met een BMI tussen 25 en 30 met een leefstijl gerelateerde aandoening of een BMI tussen 30 en 40. Lees verder.

Keer Je Leefstijl Om

Keer je Leefstijl Om is een gespecialiseerde GLI voor mensen met ernstige obesitas (BMI > 35 met een leefstijl gerelateerde aandoening of BMI > 40. Lees verder.

Ferti Fit & Zwanger

Ferti Fit & Zwanger is een programma voor vrouwen met overgewicht en een zwangerschapswens. De eerste cursus start in mei 2024.

GLI Kind en Gezin

De GLI Kind en Gezin wordt op dit moment als pilot uitgevoerd in de regio Rotterdam Rijnmond en is in het najaar van 2024 ook beschikbaar op andere locaties in het land.

Het aanmeldingsproces uitgelegd

Aanmeldformulier
Nieuw project11 Nieuw project11

Om het proces van aanmelden te starten vul je het aanmeldingsformulier in. Na insturen ontvang je via mail een uitnodiging voor een telefonische afspraak waarin we elkaar beter leren kennen en ingaan op wat er nodig is voor jouw specifieke locatie om te starten met de GLI.

Je hebt een telefonisch gesprek met een van onze interventie-eigenaren van de LeefstijlHUB. We checken of het samenwerkingsverband voldoet aan de eisen of wat daar eventueel nog voor nodig is. Tijdens het gesprek gaan we in op de lokale situatie en bespreken met elkaar wat de beste aanpak kan zijn. Aan het einde van de belafspraak zijn er drie mogelijkheden:

  1. We starten de samenwerking en gaan door naar stap 3 beslissing.
  2. LeefstijlHUB en/of jij als professional besluit(en) de samenwerking niet aan te gaan.
  3. Er is aanvullende informatie nodig en we maken een vervolgafspraak.

Na de belafspraak en eventueel de vervolgafspraak neem je het besluit om de samenwerking met LeefstijlHUB aan te gaan en maak je de keuze een of meerdere interventies van LeefstijlHUB uit te gaan voeren. Daarna gaat de backoffice aan de slag met de administratieve handelingen.

Onboarding bij LeefstijlHUB. Dit traject bevat het vastleggen van gegevens, contractering, gedetailleerde informatie over het starten, inwerken in digitale omgeving en opleiding van professionals.

Contract met LeefstijlHUB. Hierin worden afspraken gemaakt over takenverdeling, financiering (geldstromen), capaciteit en kwaliteit.

Informeren betrokken organisaties. Zoals het RIVM, Vektis, VECOZO, Zorggroep, verwijsportalen en de benodigde verbindingen worden gerealiseerd. Jouw locaties worden toegevoegd op de website van LeefstijlHUB en op het landelijke overzichtskaartje GLI’s van het Loket Gezond Leven van het RIVM.

Informatiepakket LeefstijlHUB. Je ontvangt een uitgebreid informatiepakket over aansluiting bij het EPD LeefstijlHUB, het gebruik van de Leefstijl App en toegang tot de digitale leeromgeving. Je volgt een inwerksessie voor het werken in EPD LeefstijlHUB.

Samenwerkingsverband LeefstijlHUB. Minimaal het kernteam, volgt de startinstructies bij LeefstijlHUB. Dit bestaat uit een e-learning en een (online) interactieve instructieles. Andere leden uit het samenwerkingsverband zijn ook welkom om de startinstructies te volgen.

Medewerkers van LeefstijlHUB staan voor je klaar om je te ondersteunen waar nodig. Het telefoonnummer 085 130 89 28 is alle werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur bereikbaar.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LEEFSTIJLHUB B.V. 

1 ALGEMEEN 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van LeefstijlHUB B.V. LeefstijlHUB: LeefstijlHUB B.V. 

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan LeefstijlHUB een  opdracht geeft tot het verrichten van Werkzaamheden. 

Opdrachtteam: Natuurlijke personen binnen LeefstijlHUB, die zowel individueel als  gezamenlijk betrokken zijn bij het verrichten van opdracht tussen LeefstijlHUB en  Opdrachtgever ten behoeve van het van Werkzaamheden, alsmede derden  (natuurlijke personen) die door LeefstijlHUB zijn ingeschakeld bij het verrichten van  Werkzaamheden. 

Werkzaamheden: Alle door LeefstijlHUB ten behoeve van de opdracht van de  Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, inclusief werkzaamheden die  voortvloeien uit de aard van de opdracht, waaronder kan worden verstaan, echter niet gelimiteerd tot Materialen, Programmatuur en Diensten. 

Materialen: de door LeefstijlHUB te ontwikkelen, beschikbaar te stellen of te leveren  Programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, analyses, ontwerpen,  documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidende materialen. 

Programmatuur: immateriële informatie in objectcodevorm, die één of meer  computer- of besturingsprogramma’s vormt, de inhoud van deze programma’s en de  (technische) documentatie die in verband met deze programma’s is verschaft, inclusief  programma’s die deel uitmaken van een systeem of een installatie. Documentatie,  rapporten, offertes, alsmede voorbereidende materialen. 

Diensten: Alle door LeefstijlHUB aan de opdrachtgever geleverde producten en  diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering,  alles in de ruimste zin des woords, alsmede alle andere ten behoeve van de  opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het  kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk  verzoek van opdrachtgever zijn verricht. 

1.2 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en  7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door LeefstijlHUB. 

2 TOEPASSELIJKHEID 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen  LeefstijlHUB en Opdrachtgever, waaronder alle aanbiedingen, offertes, opdrachten,  rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij LeefstijlHUB zich  verbindt/zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever. Deze  Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of  

vervolgwerkzaamheden. 

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze  uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele  inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever wordt door  LeefstijlHUB uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.3 De Werkzaamheden worden door LeefstijlHUB uitgevoerd met inachtneming van de  voor LeefstijlHUB en voor de uitvoerende personen geldende wet- en regelgeving.  LeefstijlHUB is nimmer gehouden tot enig handelen of nalaten dat met de hiervoor  bedoelde wet- en regelgeving strijdig of onverenigbaar is. Opdrachtgever verklaart de  daaruit voor LeefstijlHUB voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen  respecteren. 

2.4 LeefstijlHUB sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge  van het voldoen door LeefstijlHUB aan de voor LeefstijlHUB geldende wet- en  regelgeving, inclusief gedrags- en beroepsregels. In geval LeefstijlHUB gehouden is of  verzocht wordt informatie te verstrekken over Opdrachtgever op grond van een  verzoek of bevel van een regelgevend orgaan of overheidsorgaan of op grond van  enige gerechtelijke procedure, zal Opdrachtgever LeefstijlHUB compenseren voor de  kosten van LeefstijlHUB en haar personeel, die zijn gemoeid met een dergelijk  verzoek, bevel of procedure, in geval handelen van LeefstijlHUB geen (mede)  onderwerp is van een dergelijk verzoek, bevel of procedure. 

3 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

3.1 Offertes en aanbiedingen van LeefstijlHUB zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een  geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is  opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van een maand. 

3.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door LeefstijlHUB en  Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door LeefstijlHUB retour is  ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever  aan LeefstijlHUB verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst  juist en volledig weer te geven. 

3.3 Een offerte voor de levering van meerdere Werkzaamheden verplicht LeefstijlHUB niet  tot levering van een deel van de Werkzaamheden in deze offerte tegen een  overeenkomstig deel van de prijs. 

3.4 Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor  nabestellingen en/of nieuwe opdrachten. 

4 VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER 

4.1 Opdrachtgever zal, zowel uit eigen beweging als op verzoek van LeefstijlHUB, alle  medewerking verlenen en alle relevante gegevens en bescheiden, die LeefstijlHUB redelijkerwijs van Opdrachtgever nodig acht voor een correcte uitvoering van de  

Werkzaamheden, tijdig en in de gewenste vorm en op gewenste wijze ter beschikking  stellen.  

4.2 Ingeval LeefstijlHUB bij Opdrachtgever op locatie Werkzaamheden verricht dan wel  van de computersystemen en telefoonnetwerken van Opdrachtgever gebruik maakt,  dient Opdrachtgever (voor eigen rekening) zorg te dragen voor de benodigde toegang,  beveiligingsprocedures, viruscontroles, faciliteiten, vergunningen en toestemmingen.  Voor zover de Werkzaamheden niet in de eigen gebouwen van LeefstijlHUB worden  uitgevoerd, dient Opdrachtgever er tevens voor te zorgen dat de medewerkers van  LeefstijlHUB worden voorzien van een adequate werkruimte en overige faciliteiten die  nodig zijn om de Werkzaamheden uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te  stellen (wettelijke) vereisten. 

4.3 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat LeefstijlHUB onverwijld wordt  geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering  van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn. 

4.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en  rechtmatigheid van de aan LeefstijlHUB ter beschikking gestelde gegevens en  bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. 

4.5 Bij het verstrekken van informatie aan LeefstijlHUB zorgt Opdrachtgever ervoor te  allen tijde een kopie achter te houden. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor  het frequent maken van reservekopieën van elektronische informatie opdat geen  informatie verloren kan gaan. 

4.6 LeefstijlHUB is niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade  voortvloeiende uit het door Opdrachtgever dan wel derden (i) niet tijdig informeren  over of achterhouden van feiten en omstandigheden die in verband met een correcte  uitvoering van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn en (ii) geven van een  verkeerde voorstelling van zaken. 

4.7 De uit de vertraging in de uitvoering van de Werkzaamheden voortvloeiende extra  kosten en extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter  beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden als genoemd in artikel  4 lid 1 of door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verlenen van medewerking,  waaronder het beschikbaar stellen van medewerkers, zijn voor rekening van  opdrachtgever. 

4.8 LeefstijlHUB heeft het recht om de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten  tot het moment dat Opdrachtgever aan de in artikel 4 lid 1 en 2 genoemde  verplichtingen heeft voldaan.  

5 UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN 

5.1 In de Opdrachtbrief is een omschrijving opgenomen van de door LeefstijlHUB te  verrichten Werkzaamheden. 

5.2 LeefstijlHUB zal zich naar beste kunnen inspannen de Werkzaamheden uit te voeren  overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en  procedures. 

5.3 LeefstijlHUB bepaalt de wijze waarop en de persoon/personen door wie de  Werkzaamheden worden uitgevoerd. Indien volgens de Opdrachtbrief bepaalde  personen de Werkzaamheden zullen uitvoeren, zal LeefstijlHUB zich in redelijkheid  inspannen om ervoor zorg te dragen dat deze personen de Werkzaamheden zullen  uitvoeren. LeefstijlHUB is gerechtigd om de in de Opdrachtbrief genoemde personen  te vervangen door personen met gelijke of vergelijkbare deskundigheid. 

5.4 Indien is overeengekomen dat de Werkzaamheden in fasen worden uitgevoerd, is  LeefstijlHUB gerechtigd de aanvang van de Werkzaamheden die tot een volgende  fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan  voorafgaande fase schriftelijk heeft geaccepteerd en alle verschuldigde bedragen  heeft voldaan. 

5.5 Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te worden afgerond, zijn slechts te  beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. De  Overeenkomst kan door Opdrachtgever in geen geval wegens termijnoverschrijding  worden ontbonden. Voorts is LeefstijlHUB in geen geval schadeplichtig wegens  termijnoverschrijding. 

5.6 Indien LeefstijlHUB op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever  werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de  Werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door  Opdrachtgever aan LeefstijlHUB worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven  van LeefstijlHUB. 

5.7 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel  5 lid 6 het overeengekomen tijdstip of verwachte tijdstip van voltooiing van de  Werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en LeefstijlHUB kunnen worden beïnvloed. 

6 INTELLECTUEEL EIGENDOM 

6.1 LeefstijlHUB behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest  die zij gebruikt of heeft gebruikt dan wel ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van  de uitvoering van de Werkzaamheden. 

6.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in artikel 6 lid 1 genoemde producten,  waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen,  adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van LeefstijlHUB, te  verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 

6.3 Ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden voor Opdrachtgever en/of voor  cliënten van LeefstijlHUB, is LeefstijlHUB gerechtigd om de kennis, ervaring en  algemene vaardigheden die LeefstijlHUB als gevolg van het verrichten van de  Werkzaamheden heeft verkregen, te gebruiken, verder te ontwikkelen.

6.4 Behalve voor zover hiervan schriftelijk uitdrukkelijk wordt afgeweken ten aanzien van  specifiek aangeduide Materialen, berusten alle rechten van intellectuele eigendom op  alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde, ter beschikking gestelde of geleverde  Materialen of andere producten van de geest uitsluitend bij LeefstijlHUB of haar  licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en  bevoegdheden die in deze Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk worden  toegekend. Voor het overige zal Opdrachtgever de Materialen of andere producten  van de geest niet verveelvoudigen, openbaar maken of exploiteren en slechts  gebruiken voor het doel waarvoor deze aan Opdrachtgever ter beschikking zijn  gesteld. Een aan Opdrachtgever toekomend recht is niet overdraagbaar en mag niet in  sub licentie worden gegeven. 

6.5 Overdracht en verlening van rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van  specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde Materialen, laat de bevoegdheid van  LeefstijlHUB onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen,  algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen  en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen, te  exploiteren, verder te ontwikkelen, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden Evenmin tast  een dergelijke overdracht het recht van LeefstijlHUB aan om ten behoeve van zichzelf  of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve  van Opdrachtgever zijn of worden gedaan. 

6.6 LeefstijlHUB verleent aan Opdrachtgever het niet exclusieve recht om de krachtens de  Overeenkomst ontwikkelde, ter beschikking gestelde of geleverde Materialen in het  kader van de normale bedrijfsvoering van zijn bedrijf of organisatie te gebruiken voor  zover dit noodzakelijk is voor het met de Materialen beoogde doel, waaronder  begrepen het recht om één of enkele reservekopieën te maken. Opdrachtgever zal de  tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. 

6.7 Indien en voor zover LeefstijlHUB Materialen, waarvan derden rechthebbende zijn,  aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de  naleving van de daaraan verbonden voorwaarden. Opdrachtgever vrijwaart  LeefstijlHUB voor aanspraken van derden dienaangaande. 

6.8 De broncode van door LeefstijlHUB in opdracht van Opdrachtgever ontwikkelde  Programmatuur wordt slechts aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien dit  uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

6.9 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten,  merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de Materialen  te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het  vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Materialen 

6.10 Indien de door LeefstijlHUB beschikbaar gestelde of ontwikkelde Programmatuur door  middel van technische bescherming is beveiligd tegen ongeautoriseerd gebruik, is het  Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. 

6.11 LeefstijlHUB vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden gebaseerd op de  bewering dat door LeefstijlHUB ontwikkelde Materialen inbreuk maken op een in  Nederland geldend recht van intellectuele eigendom, onder voorwaarde dat  Opdrachtgever LeefstijlHUB onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de  inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen  van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan LeefstijlHUB. Opdrachtgever zal  daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan LeefstijlHUB verlenen  om zich, zo nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te  verweren. Deze vrijwaring geldt niet indien de beweerde inbreuk verband houdt met  gebruik van de ontwikkelde Materialen in strijd met de gebruiksvoorwaarden of met  wijzigingen in de bedoelde Materialen die niet door LeefstijlHUB zijn aangebracht. 

6.12 Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door LeefstijlHUB ontwikkelde  Materialen inbreuk maken op enig recht van intellectuele eigendom van een derde of  indien naar het oordeel van LeefstijlHUB een gerede kans bestaat dat een zodanige  inbreuk zich voordoet, zal LeefstijlHUB ervoor zorg dragen dat Opdrachtgever de  bedoelde Materialen kan blijven gebruiken zo veel mogelijk met behoud van  functionaliteit, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreuk makende onderdelen of  door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van Opdrachtgever, dan wel de  bedoelde Materialen vervangen door functioneel vergelijkbare materialen. 

6.13 Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van  LeefstijlHUB wegens schending van rechten van intellectuele eigendom van derden is  uitgesloten. 

6.14 Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen  beschikbaarstelling aan LeefstijlHUB van apparatuur, programmatuur, websites,  databestanden of materialen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, en  Opdrachtgever zal LeefstijlHUB vrijwaren tegen alle aanspraken, kosten en schade  gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken  inbreuk maakt op enig recht van derden. 

7 HONORARIUM 

7.1 LeefstijlHUB factureert de Werkzaamheden op basis van zijn honorarium en kosten  (waaronder kosten van ingeschakelde derden), zo nodig vermeerderd met  voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, en eventueel daarover  verschuldigde belastingen. Deze posten worden per maand, per kwartaal, per jaar of  na volbrenging van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht,  tenzij LeefstijlHUB en Opdrachtgever anders zijn overeengekomen. Over alle door  Opdrachtgever aan LeefstijlHUB verschuldigde bedragen wordt – indien van  toepassing – de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht. 

7.2 Het honorarium van LeefstijlHUB is niet afhankelijk van de uitkomst van de  Werkzaamheden;  

7.3 Onder de kosten zoals genoemd in artikel 7 lid 1 worden verstaan de directe kosten  alsmede dekking van kosten die niet direct aan de Werkzaamheden worden  toegerekend. 

7.4 Het door LeefstijlHUB gefactureerde bedrag kan afwijken van eerdere schattingen of  offertes. 

7.5 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te  geschieden binnen vijftien (15) dagen na de factuurdatum. Indien Opdrachtgever niet  binnen deze betalingstermijn heeft betaald, is LeefstijlHUB gerechtigd, zonder nadere  ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van LeefstijlHUB, vanaf de  vervaldag Opdrachtgever de wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a BW)  in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. 

7.6 Alle door LeefstijlHUB in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke  incasso- en andere kosten als gevolg van het niet nakomen door Opdrachtgever van  zijn betalingsverplichtingen, komen voor rekening van Opdrachtgever. 

7.7 Is de Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering  benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan zal LeefstijlHUB de Werkzaamheden niet eerder hoeven aan te vangen dan nadat de betaling geheel is  ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn  gesteld. Opdrachtgever aanvaardt dat door niet tijdig, niet volledig, danwel niet (i)  voldoen van de verschuldigde vooruitbetaling of (ii) ter beschikking stellen van  benodigde informatie en/of materialen het overeengekomen tijdstip of verwachte  tijdstip van voltooiing van de Werkzaamheden en de wederzijdse  

verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en LeefstijlHUB kunnen worden beïnvloed. 

7.8 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel  van LeefstijlHUB daartoe aanleiding geeft, is LeefstijlHUB gerechtigd te verlangen dat  Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk vooruitbetaalt en/of (aanvullende) zekerheid stelt  in een door LeefstijlHUB te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde  zekerheid te stellen, is LeefstijlHUB gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de  verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen  Opdrachtgever aan LeefstijlHUB uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct  opeisbaar. 

7.9 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de  Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, ieder  hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag. 

7.10 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel  is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is LeefstijlHUB gerechtigd  het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever  en LeefstijlHUB hierover andere afspraken hebben gemaakt. 

8 RECLAMES 

8.1 Reclames met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag  dienen schriftelijk binnen zestig (60) dagen na de verzenddatum van de stukken of  informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen zestig (60) dagen na  de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek  redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan LeefstijlHUB kenbaar te worden  gemaakt. 

8.2 Reclames als bedoeld in artikel 8 lid 1, schorten de betalingsverplichting van  Opdrachtgever niet op. 

8.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft LeefstijlHUB de keuze tussen  aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of  opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk  niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van  door Opdrachtgever reeds betaald honorarium. 

8.4 Tussentijdse beëindiging van de opdracht 

8.5 De Overeenkomst kan door zowel LeefstijlHUB als Opdrachtgever schriftelijk worden  opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van dertig (30) dagen. In het  geval Opdrachtgever aldus opzegt, is Opdrachtgever verplicht alle schade en kosten  aan de zijde van LeefstijlHUB te vergoeden. Onder deze schade en kosten vallen in  ieder geval, doch niet uitsluitend, al de door LeefstijlHUB in verband met de  Overeenkomst en de (toekomstige) Werkzaamheden gemaakte kosten en gedane  investeringen en bezettingsverlies. 

8.6 LeefstijlHUB is voorts gerechtigd de Overeenkomst in het geval van onvoorziene  omstandigheden (in de zin van artikel 6:258 BW) met onmiddellijke ingang schriftelijk  op te zeggen. 

8.7 Aan zowel LeefstijlHUB als Opdrachtgever komt de bevoegdheid tot ontbinding van de  Overeenkomst slechts toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de  nakoming van een wezenlijke verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en de  andere partij ter zake daarvan in verzuim is (als bedoeld in artikel 6:81 BW). 

8.8 LeefstijlHUB behoudt bij een beëindiging op basis van artikel 8 lid 1, 2 of 3 aanspraak  op betaling van declaraties voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te  verrichten Werkzaamheden. De betalingsverplichting van Opdrachtgever ter zake van  de declaratie aangaande reeds verrichte Werkzaamheden wordt op het moment van  beëindiging van de Overeenkomst direct en volledig opeisbaar 

8.9 Krachtens de Overeenkomst verleende gebruiksrechten op Materialen eindigen bij  afloop van de desbetreffende (deel)Overeenkomst, tenzij schriftelijk is  

overeengekomen dat het betreffende gebruiksrecht eeuwigdurend is. Opdrachtgever  zal de Materialen waarvoor zulke niet eeuwigdurende gebruiksrechten zijn verleend,  onverwijld na het einde van de (deel)Overeenkomst retourneren aan LeefstijlHUB.  Voor zover de hiervoor bedoelde Materialen zijn opgeslagen in een computersysteem,  zal Opdrachtgever deze daaruit onverwijld permanent verwijderen en vernietigen.

9 AANSPRAKELIJKHEID 

9.1 LeefstijlHUB zal de Werkzaamheden (en het eventuele meerwerk) naar beste kunnen  verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden  verwacht. LeefstijlHUB is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat  Opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout van LeefstijlHUB. 

9.2 De aansprakelijkheid van LeefstijlHUB is beperkt tot een bedrag gelijk aan één (1)  maal het aan LeefstijlHUB ingevolge het bepaalde in de Opdrachtbrief verschuldigde  honorarium, behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van  leidinggevend personeel van LeefstijlHUB. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt  onverkort in geval van aansprakelijkheid tegenover meerdere Opdrachtgevers; alsdan  betaalt LeefstijlHUB aan alle Opdrachtgevers gezamenlijk niet meer uit dan één (1)  maal de aan LeefstijlHUB ingevolge het bepaalde in de Opdrachtbrief verschuldigde  honorarium. 

9.3 Aansprakelijkheid van LeefstijlHUB voor indirecte schade (waaronder, maar niet  beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie) is  uitgesloten, behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van  leidinggevend personeel van LeefstijlHUB. 

9.4 Buiten de in artikel 9.1 tot en met 9.3 genoemde gevallen rust op LeefstijlHUB geen  enkele verplichting tot schadevergoeding. 

9.5 LeefstijlHUB zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht  nemen. LeefstijlHUB is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van deze  derden. Dit geldt niet voor derden die als onderaannemer en onder  

verantwoordelijkheid van LeefstijlHUB optreden. 

9.6 De in artikel 9 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen werken ten behoeve van  zowel LeefstijlHUB (zelve) als de personen, zowel individueel als gezamenlijk, binnen  het Opdrachtteam. 

9.7 Het bepaalde in dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele als de  buitencontractuele aansprakelijkheid van LeefstijlHUB jegens Opdrachtgever.  

10 VRIJWARING 

10.1 Opdrachtgever vrijwaart LeefstijlHUB ter zake van alle aanspraken van derden die  voortvloeien uit of verband houden met de ten behoeve van Opdrachtgever (nog te)  verrichte(n) Werkzaamheden, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet dan  wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van  LeefstijlHUB. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten  die LeefstijlHUB in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt. 

10.2 De vrijwaring in lid 1 van dit artikel wordt mede bedongen ten behoeve van de  personen, zowel individueel als gezamenlijk, binnen het Opdrachtteam. 

11 BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 

11.1 LeefstijlHUB kan persoonsgegevens betreffende en/of verstrekt door Opdrachtgever  verwerken (i) in het kader van de Werkzaamheden, (ii) in het kader van het voldoen  aan wettelijke verplichtingen rustende op LeefstijlHUB, (iii) in verband met de  ondersteuning van de dienstverlening door LeefstijlHUB aan Opdrachtgever, alsmede  (iv) in verband met het kunnen benaderen van Opdrachtgever en/of personen  werkzaam bij/voor Opdrachtgever met informatie en met diensten van LeefstijlHUB en  derden. 

11.2 Verwerking van persoonsgegevens door LeefstijlHUB in het kader van de activiteiten  zoals in artikel 11 lid 1 vermeld, vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving  op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (“Toepasselijke  Privacywetgeving”), waaronder onder meer wordt verstaan de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (“AVG”) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening  Gegevensbescherming (“UAVG”). LeefstijlHUB kan persoonsgegevens delen met  derden die LeefstijlHUB inschakelt bij de (ondersteuning van) de dienstverlening door  LeefstijlHUB. Persoonsgegevens zullen slechts gedeeld worden voor zover  noodzakelijk in het kader van voornoemde activiteiten en voor zover dit in  overeenstemming is met de Toepasselijke Privacywetgeving.  

11.3 Voor zover LeefstijlHUB in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens  verwerkt stelt LeefstijlHUB het doel en de middelen van de gegevensverwerking vast,  en treedt aldus op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. 

11.4 Op Opdrachtgever rust een zelfstandige plicht tot naleving van de Toepasselijke  Privacywetgeving. Opdrachtgever staat in voor de rechtmatigheid van de verstrekking  van de persoonsgegevens aan LeefstijlHUB, en neemt daarbij alle wettelijke  verplichtingen die conform de Toepasselijke Privacywetgeving op Opdrachtgever  rusten in acht, waaronder de verplichting om betrokkenen te informeren over de  verstrekking van hun persoonsgegevens aan LeefstijlHUB en de verwerking daarvan  door LeefstijlHUB in het kader van de Overeenkomst. 

11.5 LeefstijlHUB zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de  persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde  verstrekking en ongeoorloofde toegang. 

11.6 LeefstijlHUB zal waar het persoonsgegevens verstrekt door Opdrachtgever betreft,  Opdrachtgever informeren in geval van (i) de ontvangst van een verzoek van  betrokkene strekkende tot uitoefening van diens rechten, (ii) de ontvangst van een  klacht of vordering verband houdende met de verwerking van de persoonsgegevens,  en van (iii) kennisname van een inbreuk in verband met persoonsgegevens zoals  bedoeld in de AVG. 

11.7 Opdrachtgever zal, indien LeefstijlHUB dat verzoekt, zonder onredelijke vertraging alle  medewerking verlenen en informatie verstrekken om te voldoen aan Toepasselijke  Privacywetgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het door Opdrachtgever  tijdig opvolgen van verzoeken zoals bedoeld in artikel 12 lid 6 onder (i) en het  

informeren van betrokkenen indien LeefstijlHUB daartoe verplicht is ten gevolge van  een inbreuk zoals bedoeld in artikel 11 lid 6 onder (iii). 

11.8 Opdrachtgever vrijwaart LeefstijlHUB ter zake van alle aanspraken van derden die  voortvloeien uit of verband houden met niet-naleving van de Toepasselijke  Privacywetgeving door Opdrachtgever. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle  schade en (proces)kosten die LeefstijlHUB in verband met zulk een aanspraak lijdt of  maakt. 

12 E-MAIL EN INTERNETGEBRUIK 

12.1 Opdrachtgever en LeefstijlHUB kunnen door middel van elektronische post (e-mail),  elektronische opslag (waaronder cloudtoepassingen) en internet met elkaar  communiceren. Aan het gebruik van e-mail, internet en elektronische opslag kleven  risico’s, zoals (maar niet beperkt tot) vervorming, vertraging, onderschepping,  manipulatie en virussen. LeefstijlHUB is niet aansprakelijk voor schade die eventueel  voortvloeit uit het gebruik van e-mail, elektronische opslag en/of internet. In geval van  twijfel omtrent de inhoud of verzending van e-mail en/of elektronische dataopslag zijn  de data-uittreksels uit de computersystemen van LeefstijlHUB bepalend. 

12.2 In geval van elektronische verzending van informatie – waaronder begrepen (maar niet  beperkt tot) rapportages – van (en in opdracht van) Opdrachtgever door LeefstijlHUB aan derden, wordt Opdrachtgever aangemerkt als de partij die de betreffende  informatie ondertekend en verzendt. 

12.3 LeefstijlHUB is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade die eventueel  voortvloeit uit het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken,  applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt  tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van  elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van  elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt  voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie,  overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het  telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde  middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste  roekeloosheid. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat LeefstijlHUB daarvan maakt in haar contacten met derden.  

13 VERVALTERMIJN 

13.1 Voor zover in de Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen  vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens LeefstijlHUB,  uit welke hoofde ook, uiterlijk na één (1) jaar na het moment waarop Opdrachtgever  bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en  bevoegdheden 

14 OVERMACHT 

14.1 Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij  daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht voor LeefstijlHUB wordt mede verstaan het niet kunnen nakomen vanwege tekortkomingen in de  nakoming door toeleveranciers van LeefstijlHUB, vanwege uitval van  

telecommunicatieapparatuur of -verbindingen of door gebrekkigheid van Materialen of  zaken van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan LeefstijlHUB is  voorgeschreven. 

14.2 Indien een overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben  partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen.  Artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden is in dat geval van overeenkomstige  toepassing. LeefstijlHUB behoudt aanspraak op betaling van declaraties voor reeds  verrichte Werkzaamheden. Deze declaraties aangaande reeds verrichte  werkzaamheden worden op het moment van beëindiging van de Overeenkomst direct  en volledig opeisbaar 

15 NAWERKING 

15.1 Alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst die naar hun  strekking bedoeld zijn om na beëindiging van de Overeenkomst te blijven gelden,  blijven na de beëindiging onverminderd van kracht 

16 OVERDRACHT 

16.1 Geen van de partijen bij de Overeenkomst is gerechtigd om de rechten en  verplichtingen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst zonder  schriftelijke toestemming van de andere partij over te dragen aan een derde. 

17 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE 

17.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen  voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst vallen onder de  exclusieve competentie van de bevoegde rechter in het arrondissement waarin  LeefstijlHUB is gevestigd. Het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale  koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het ‘Weense Koopverdrag’) is niet  van toepassing. 

13 februari 2024

Ik wil meer informatie als

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LEEFSTIJLHUB B.V. 

1 ALGEMEEN 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van LeefstijlHUB B.V. LeefstijlHUB: LeefstijlHUB B.V. 

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan LeefstijlHUB een  opdracht geeft tot het verrichten van Werkzaamheden. 

Opdrachtteam: Natuurlijke personen binnen LeefstijlHUB, die zowel individueel als  gezamenlijk betrokken zijn bij het verrichten van opdracht tussen LeefstijlHUB en  Opdrachtgever ten behoeve van het van Werkzaamheden, alsmede derden  (natuurlijke personen) die door LeefstijlHUB zijn ingeschakeld bij het verrichten van  Werkzaamheden. 

Werkzaamheden: Alle door LeefstijlHUB ten behoeve van de opdracht van de  Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, inclusief werkzaamheden die  voortvloeien uit de aard van de opdracht, waaronder kan worden verstaan, echter niet gelimiteerd tot Materialen, Programmatuur en Diensten. 

Materialen: de door LeefstijlHUB te ontwikkelen, beschikbaar te stellen of te leveren  Programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, analyses, ontwerpen,  documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidende materialen. 

Programmatuur: immateriële informatie in objectcodevorm, die één of meer  computer- of besturingsprogramma’s vormt, de inhoud van deze programma’s en de  (technische) documentatie die in verband met deze programma’s is verschaft, inclusief  programma’s die deel uitmaken van een systeem of een installatie. Documentatie,  rapporten, offertes, alsmede voorbereidende materialen. 

Diensten: Alle door LeefstijlHUB aan de opdrachtgever geleverde producten en  diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering,  alles in de ruimste zin des woords, alsmede alle andere ten behoeve van de  opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het  kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk  verzoek van opdrachtgever zijn verricht. 

1.2 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en  7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door LeefstijlHUB. 

2 TOEPASSELIJKHEID 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen  LeefstijlHUB en Opdrachtgever, waaronder alle aanbiedingen, offertes, opdrachten,  rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij LeefstijlHUB zich  verbindt/zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever. Deze  Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of  

vervolgwerkzaamheden. 

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze  uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele  inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever wordt door  LeefstijlHUB uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.3 De Werkzaamheden worden door LeefstijlHUB uitgevoerd met inachtneming van de  voor LeefstijlHUB en voor de uitvoerende personen geldende wet- en regelgeving.  LeefstijlHUB is nimmer gehouden tot enig handelen of nalaten dat met de hiervoor  bedoelde wet- en regelgeving strijdig of onverenigbaar is. Opdrachtgever verklaart de  daaruit voor LeefstijlHUB voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen  respecteren. 

2.4 LeefstijlHUB sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge  van het voldoen door LeefstijlHUB aan de voor LeefstijlHUB geldende wet- en  regelgeving, inclusief gedrags- en beroepsregels. In geval LeefstijlHUB gehouden is of  verzocht wordt informatie te verstrekken over Opdrachtgever op grond van een  verzoek of bevel van een regelgevend orgaan of overheidsorgaan of op grond van  enige gerechtelijke procedure, zal Opdrachtgever LeefstijlHUB compenseren voor de  kosten van LeefstijlHUB en haar personeel, die zijn gemoeid met een dergelijk  verzoek, bevel of procedure, in geval handelen van LeefstijlHUB geen (mede)  onderwerp is van een dergelijk verzoek, bevel of procedure. 

3 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

3.1 Offertes en aanbiedingen van LeefstijlHUB zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een  geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is  opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van een maand. 

3.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door LeefstijlHUB en  Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door LeefstijlHUB retour is  ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever  aan LeefstijlHUB verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst  juist en volledig weer te geven. 

3.3 Een offerte voor de levering van meerdere Werkzaamheden verplicht LeefstijlHUB niet  tot levering van een deel van de Werkzaamheden in deze offerte tegen een  overeenkomstig deel van de prijs. 

3.4 Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor  nabestellingen en/of nieuwe opdrachten. 

4 VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER 

4.1 Opdrachtgever zal, zowel uit eigen beweging als op verzoek van LeefstijlHUB, alle  medewerking verlenen en alle relevante gegevens en bescheiden, die LeefstijlHUB redelijkerwijs van Opdrachtgever nodig acht voor een correcte uitvoering van de  

Werkzaamheden, tijdig en in de gewenste vorm en op gewenste wijze ter beschikking  stellen.  

4.2 Ingeval LeefstijlHUB bij Opdrachtgever op locatie Werkzaamheden verricht dan wel  van de computersystemen en telefoonnetwerken van Opdrachtgever gebruik maakt,  dient Opdrachtgever (voor eigen rekening) zorg te dragen voor de benodigde toegang,  beveiligingsprocedures, viruscontroles, faciliteiten, vergunningen en toestemmingen.  Voor zover de Werkzaamheden niet in de eigen gebouwen van LeefstijlHUB worden  uitgevoerd, dient Opdrachtgever er tevens voor te zorgen dat de medewerkers van  LeefstijlHUB worden voorzien van een adequate werkruimte en overige faciliteiten die  nodig zijn om de Werkzaamheden uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te  stellen (wettelijke) vereisten. 

4.3 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat LeefstijlHUB onverwijld wordt  geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering  van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn. 

4.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en  rechtmatigheid van de aan LeefstijlHUB ter beschikking gestelde gegevens en  bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. 

4.5 Bij het verstrekken van informatie aan LeefstijlHUB zorgt Opdrachtgever ervoor te  allen tijde een kopie achter te houden. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor  het frequent maken van reservekopieën van elektronische informatie opdat geen  informatie verloren kan gaan. 

4.6 LeefstijlHUB is niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade  voortvloeiende uit het door Opdrachtgever dan wel derden (i) niet tijdig informeren  over of achterhouden van feiten en omstandigheden die in verband met een correcte  uitvoering van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn en (ii) geven van een  verkeerde voorstelling van zaken. 

4.7 De uit de vertraging in de uitvoering van de Werkzaamheden voortvloeiende extra  kosten en extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter  beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden als genoemd in artikel  4 lid 1 of door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verlenen van medewerking,  waaronder het beschikbaar stellen van medewerkers, zijn voor rekening van  opdrachtgever. 

4.8 LeefstijlHUB heeft het recht om de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten  tot het moment dat Opdrachtgever aan de in artikel 4 lid 1 en 2 genoemde  verplichtingen heeft voldaan.  

5 UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN 

5.1 In de Opdrachtbrief is een omschrijving opgenomen van de door LeefstijlHUB te  verrichten Werkzaamheden. 

5.2 LeefstijlHUB zal zich naar beste kunnen inspannen de Werkzaamheden uit te voeren  overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en  procedures. 

5.3 LeefstijlHUB bepaalt de wijze waarop en de persoon/personen door wie de  Werkzaamheden worden uitgevoerd. Indien volgens de Opdrachtbrief bepaalde  personen de Werkzaamheden zullen uitvoeren, zal LeefstijlHUB zich in redelijkheid  inspannen om ervoor zorg te dragen dat deze personen de Werkzaamheden zullen  uitvoeren. LeefstijlHUB is gerechtigd om de in de Opdrachtbrief genoemde personen  te vervangen door personen met gelijke of vergelijkbare deskundigheid. 

5.4 Indien is overeengekomen dat de Werkzaamheden in fasen worden uitgevoerd, is  LeefstijlHUB gerechtigd de aanvang van de Werkzaamheden die tot een volgende  fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan  voorafgaande fase schriftelijk heeft geaccepteerd en alle verschuldigde bedragen  heeft voldaan. 

5.5 Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te worden afgerond, zijn slechts te  beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. De  Overeenkomst kan door Opdrachtgever in geen geval wegens termijnoverschrijding  worden ontbonden. Voorts is LeefstijlHUB in geen geval schadeplichtig wegens  termijnoverschrijding. 

5.6 Indien LeefstijlHUB op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever  werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de  Werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door  Opdrachtgever aan LeefstijlHUB worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven  van LeefstijlHUB. 

5.7 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel  5 lid 6 het overeengekomen tijdstip of verwachte tijdstip van voltooiing van de  Werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en LeefstijlHUB kunnen worden beïnvloed. 

6 INTELLECTUEEL EIGENDOM 

6.1 LeefstijlHUB behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest  die zij gebruikt of heeft gebruikt dan wel ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van  de uitvoering van de Werkzaamheden. 

6.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in artikel 6 lid 1 genoemde producten,  waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen,  adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van LeefstijlHUB, te  verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 

6.3 Ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden voor Opdrachtgever en/of voor  cliënten van LeefstijlHUB, is LeefstijlHUB gerechtigd om de kennis, ervaring en  algemene vaardigheden die LeefstijlHUB als gevolg van het verrichten van de  Werkzaamheden heeft verkregen, te gebruiken, verder te ontwikkelen.

6.4 Behalve voor zover hiervan schriftelijk uitdrukkelijk wordt afgeweken ten aanzien van  specifiek aangeduide Materialen, berusten alle rechten van intellectuele eigendom op  alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde, ter beschikking gestelde of geleverde  Materialen of andere producten van de geest uitsluitend bij LeefstijlHUB of haar  licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en  bevoegdheden die in deze Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk worden  toegekend. Voor het overige zal Opdrachtgever de Materialen of andere producten  van de geest niet verveelvoudigen, openbaar maken of exploiteren en slechts  gebruiken voor het doel waarvoor deze aan Opdrachtgever ter beschikking zijn  gesteld. Een aan Opdrachtgever toekomend recht is niet overdraagbaar en mag niet in  sub licentie worden gegeven. 

6.5 Overdracht en verlening van rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van  specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde Materialen, laat de bevoegdheid van  LeefstijlHUB onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen,  algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen  en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen, te  exploiteren, verder te ontwikkelen, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden Evenmin tast  een dergelijke overdracht het recht van LeefstijlHUB aan om ten behoeve van zichzelf  of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve  van Opdrachtgever zijn of worden gedaan. 

6.6 LeefstijlHUB verleent aan Opdrachtgever het niet exclusieve recht om de krachtens de  Overeenkomst ontwikkelde, ter beschikking gestelde of geleverde Materialen in het  kader van de normale bedrijfsvoering van zijn bedrijf of organisatie te gebruiken voor  zover dit noodzakelijk is voor het met de Materialen beoogde doel, waaronder  begrepen het recht om één of enkele reservekopieën te maken. Opdrachtgever zal de  tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. 

6.7 Indien en voor zover LeefstijlHUB Materialen, waarvan derden rechthebbende zijn,  aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de  naleving van de daaraan verbonden voorwaarden. Opdrachtgever vrijwaart  LeefstijlHUB voor aanspraken van derden dienaangaande. 

6.8 De broncode van door LeefstijlHUB in opdracht van Opdrachtgever ontwikkelde  Programmatuur wordt slechts aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien dit  uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

6.9 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten,  merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de Materialen  te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het  vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Materialen 

6.10 Indien de door LeefstijlHUB beschikbaar gestelde of ontwikkelde Programmatuur door  middel van technische bescherming is beveiligd tegen ongeautoriseerd gebruik, is het  Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. 

6.11 LeefstijlHUB vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden gebaseerd op de  bewering dat door LeefstijlHUB ontwikkelde Materialen inbreuk maken op een in  Nederland geldend recht van intellectuele eigendom, onder voorwaarde dat  Opdrachtgever LeefstijlHUB onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de  inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen  van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan LeefstijlHUB. Opdrachtgever zal  daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan LeefstijlHUB verlenen  om zich, zo nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te  verweren. Deze vrijwaring geldt niet indien de beweerde inbreuk verband houdt met  gebruik van de ontwikkelde Materialen in strijd met de gebruiksvoorwaarden of met  wijzigingen in de bedoelde Materialen die niet door LeefstijlHUB zijn aangebracht. 

6.12 Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door LeefstijlHUB ontwikkelde  Materialen inbreuk maken op enig recht van intellectuele eigendom van een derde of  indien naar het oordeel van LeefstijlHUB een gerede kans bestaat dat een zodanige  inbreuk zich voordoet, zal LeefstijlHUB ervoor zorg dragen dat Opdrachtgever de  bedoelde Materialen kan blijven gebruiken zo veel mogelijk met behoud van  functionaliteit, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreuk makende onderdelen of  door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van Opdrachtgever, dan wel de  bedoelde Materialen vervangen door functioneel vergelijkbare materialen. 

6.13 Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van  LeefstijlHUB wegens schending van rechten van intellectuele eigendom van derden is  uitgesloten. 

6.14 Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen  beschikbaarstelling aan LeefstijlHUB van apparatuur, programmatuur, websites,  databestanden of materialen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, en  Opdrachtgever zal LeefstijlHUB vrijwaren tegen alle aanspraken, kosten en schade  gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken  inbreuk maakt op enig recht van derden. 

7 HONORARIUM 

7.1 LeefstijlHUB factureert de Werkzaamheden op basis van zijn honorarium en kosten  (waaronder kosten van ingeschakelde derden), zo nodig vermeerderd met  voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, en eventueel daarover  verschuldigde belastingen. Deze posten worden per maand, per kwartaal, per jaar of  na volbrenging van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht,  tenzij LeefstijlHUB en Opdrachtgever anders zijn overeengekomen. Over alle door  Opdrachtgever aan LeefstijlHUB verschuldigde bedragen wordt – indien van  toepassing – de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht. 

7.2 Het honorarium van LeefstijlHUB is niet afhankelijk van de uitkomst van de  Werkzaamheden;  

7.3 Onder de kosten zoals genoemd in artikel 7 lid 1 worden verstaan de directe kosten  alsmede dekking van kosten die niet direct aan de Werkzaamheden worden  toegerekend. 

7.4 Het door LeefstijlHUB gefactureerde bedrag kan afwijken van eerdere schattingen of  offertes. 

7.5 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te  geschieden binnen vijftien (15) dagen na de factuurdatum. Indien Opdrachtgever niet  binnen deze betalingstermijn heeft betaald, is LeefstijlHUB gerechtigd, zonder nadere  ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van LeefstijlHUB, vanaf de  vervaldag Opdrachtgever de wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a BW)  in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. 

7.6 Alle door LeefstijlHUB in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke  incasso- en andere kosten als gevolg van het niet nakomen door Opdrachtgever van  zijn betalingsverplichtingen, komen voor rekening van Opdrachtgever. 

7.7 Is de Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering  benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan zal LeefstijlHUB de Werkzaamheden niet eerder hoeven aan te vangen dan nadat de betaling geheel is  ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn  gesteld. Opdrachtgever aanvaardt dat door niet tijdig, niet volledig, danwel niet (i)  voldoen van de verschuldigde vooruitbetaling of (ii) ter beschikking stellen van  benodigde informatie en/of materialen het overeengekomen tijdstip of verwachte  tijdstip van voltooiing van de Werkzaamheden en de wederzijdse  

verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en LeefstijlHUB kunnen worden beïnvloed. 

7.8 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel  van LeefstijlHUB daartoe aanleiding geeft, is LeefstijlHUB gerechtigd te verlangen dat  Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk vooruitbetaalt en/of (aanvullende) zekerheid stelt  in een door LeefstijlHUB te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde  zekerheid te stellen, is LeefstijlHUB gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de  verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen  Opdrachtgever aan LeefstijlHUB uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct  opeisbaar. 

7.9 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de  Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, ieder  hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag. 

7.10 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel  is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is LeefstijlHUB gerechtigd  het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever  en LeefstijlHUB hierover andere afspraken hebben gemaakt. 

8 RECLAMES 

8.1 Reclames met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag  dienen schriftelijk binnen zestig (60) dagen na de verzenddatum van de stukken of  informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen zestig (60) dagen na  de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek  redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan LeefstijlHUB kenbaar te worden  gemaakt. 

8.2 Reclames als bedoeld in artikel 8 lid 1, schorten de betalingsverplichting van  Opdrachtgever niet op. 

8.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft LeefstijlHUB de keuze tussen  aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of  opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk  niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van  door Opdrachtgever reeds betaald honorarium. 

8.4 Tussentijdse beëindiging van de opdracht 

8.5 De Overeenkomst kan door zowel LeefstijlHUB als Opdrachtgever schriftelijk worden  opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van dertig (30) dagen. In het  geval Opdrachtgever aldus opzegt, is Opdrachtgever verplicht alle schade en kosten  aan de zijde van LeefstijlHUB te vergoeden. Onder deze schade en kosten vallen in  ieder geval, doch niet uitsluitend, al de door LeefstijlHUB in verband met de  Overeenkomst en de (toekomstige) Werkzaamheden gemaakte kosten en gedane  investeringen en bezettingsverlies. 

8.6 LeefstijlHUB is voorts gerechtigd de Overeenkomst in het geval van onvoorziene  omstandigheden (in de zin van artikel 6:258 BW) met onmiddellijke ingang schriftelijk  op te zeggen. 

8.7 Aan zowel LeefstijlHUB als Opdrachtgever komt de bevoegdheid tot ontbinding van de  Overeenkomst slechts toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de  nakoming van een wezenlijke verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en de  andere partij ter zake daarvan in verzuim is (als bedoeld in artikel 6:81 BW). 

8.8 LeefstijlHUB behoudt bij een beëindiging op basis van artikel 8 lid 1, 2 of 3 aanspraak  op betaling van declaraties voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te  verrichten Werkzaamheden. De betalingsverplichting van Opdrachtgever ter zake van  de declaratie aangaande reeds verrichte Werkzaamheden wordt op het moment van  beëindiging van de Overeenkomst direct en volledig opeisbaar 

8.9 Krachtens de Overeenkomst verleende gebruiksrechten op Materialen eindigen bij  afloop van de desbetreffende (deel)Overeenkomst, tenzij schriftelijk is  

overeengekomen dat het betreffende gebruiksrecht eeuwigdurend is. Opdrachtgever  zal de Materialen waarvoor zulke niet eeuwigdurende gebruiksrechten zijn verleend,  onverwijld na het einde van de (deel)Overeenkomst retourneren aan LeefstijlHUB.  Voor zover de hiervoor bedoelde Materialen zijn opgeslagen in een computersysteem,  zal Opdrachtgever deze daaruit onverwijld permanent verwijderen en vernietigen.

9 AANSPRAKELIJKHEID 

9.1 LeefstijlHUB zal de Werkzaamheden (en het eventuele meerwerk) naar beste kunnen  verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden  verwacht. LeefstijlHUB is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat  Opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout van LeefstijlHUB. 

9.2 De aansprakelijkheid van LeefstijlHUB is beperkt tot een bedrag gelijk aan één (1)  maal het aan LeefstijlHUB ingevolge het bepaalde in de Opdrachtbrief verschuldigde  honorarium, behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van  leidinggevend personeel van LeefstijlHUB. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt  onverkort in geval van aansprakelijkheid tegenover meerdere Opdrachtgevers; alsdan  betaalt LeefstijlHUB aan alle Opdrachtgevers gezamenlijk niet meer uit dan één (1)  maal de aan LeefstijlHUB ingevolge het bepaalde in de Opdrachtbrief verschuldigde  honorarium. 

9.3 Aansprakelijkheid van LeefstijlHUB voor indirecte schade (waaronder, maar niet  beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie) is  uitgesloten, behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van  leidinggevend personeel van LeefstijlHUB. 

9.4 Buiten de in artikel 9.1 tot en met 9.3 genoemde gevallen rust op LeefstijlHUB geen  enkele verplichting tot schadevergoeding. 

9.5 LeefstijlHUB zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht  nemen. LeefstijlHUB is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van deze  derden. Dit geldt niet voor derden die als onderaannemer en onder  

verantwoordelijkheid van LeefstijlHUB optreden. 

9.6 De in artikel 9 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen werken ten behoeve van  zowel LeefstijlHUB (zelve) als de personen, zowel individueel als gezamenlijk, binnen  het Opdrachtteam. 

9.7 Het bepaalde in dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele als de  buitencontractuele aansprakelijkheid van LeefstijlHUB jegens Opdrachtgever.  

10 VRIJWARING 

10.1 Opdrachtgever vrijwaart LeefstijlHUB ter zake van alle aanspraken van derden die  voortvloeien uit of verband houden met de ten behoeve van Opdrachtgever (nog te)  verrichte(n) Werkzaamheden, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet dan  wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van  LeefstijlHUB. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten  die LeefstijlHUB in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt. 

10.2 De vrijwaring in lid 1 van dit artikel wordt mede bedongen ten behoeve van de  personen, zowel individueel als gezamenlijk, binnen het Opdrachtteam. 

11 BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 

11.1 LeefstijlHUB kan persoonsgegevens betreffende en/of verstrekt door Opdrachtgever  verwerken (i) in het kader van de Werkzaamheden, (ii) in het kader van het voldoen  aan wettelijke verplichtingen rustende op LeefstijlHUB, (iii) in verband met de  ondersteuning van de dienstverlening door LeefstijlHUB aan Opdrachtgever, alsmede  (iv) in verband met het kunnen benaderen van Opdrachtgever en/of personen  werkzaam bij/voor Opdrachtgever met informatie en met diensten van LeefstijlHUB en  derden. 

11.2 Verwerking van persoonsgegevens door LeefstijlHUB in het kader van de activiteiten  zoals in artikel 11 lid 1 vermeld, vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving  op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (“Toepasselijke  Privacywetgeving”), waaronder onder meer wordt verstaan de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (“AVG”) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening  Gegevensbescherming (“UAVG”). LeefstijlHUB kan persoonsgegevens delen met  derden die LeefstijlHUB inschakelt bij de (ondersteuning van) de dienstverlening door  LeefstijlHUB. Persoonsgegevens zullen slechts gedeeld worden voor zover  noodzakelijk in het kader van voornoemde activiteiten en voor zover dit in  overeenstemming is met de Toepasselijke Privacywetgeving.  

11.3 Voor zover LeefstijlHUB in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens  verwerkt stelt LeefstijlHUB het doel en de middelen van de gegevensverwerking vast,  en treedt aldus op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. 

11.4 Op Opdrachtgever rust een zelfstandige plicht tot naleving van de Toepasselijke  Privacywetgeving. Opdrachtgever staat in voor de rechtmatigheid van de verstrekking  van de persoonsgegevens aan LeefstijlHUB, en neemt daarbij alle wettelijke  verplichtingen die conform de Toepasselijke Privacywetgeving op Opdrachtgever  rusten in acht, waaronder de verplichting om betrokkenen te informeren over de  verstrekking van hun persoonsgegevens aan LeefstijlHUB en de verwerking daarvan  door LeefstijlHUB in het kader van de Overeenkomst. 

11.5 LeefstijlHUB zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de  persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde  verstrekking en ongeoorloofde toegang. 

11.6 LeefstijlHUB zal waar het persoonsgegevens verstrekt door Opdrachtgever betreft,  Opdrachtgever informeren in geval van (i) de ontvangst van een verzoek van  betrokkene strekkende tot uitoefening van diens rechten, (ii) de ontvangst van een  klacht of vordering verband houdende met de verwerking van de persoonsgegevens,  en van (iii) kennisname van een inbreuk in verband met persoonsgegevens zoals  bedoeld in de AVG. 

11.7 Opdrachtgever zal, indien LeefstijlHUB dat verzoekt, zonder onredelijke vertraging alle  medewerking verlenen en informatie verstrekken om te voldoen aan Toepasselijke  Privacywetgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het door Opdrachtgever  tijdig opvolgen van verzoeken zoals bedoeld in artikel 12 lid 6 onder (i) en het  

informeren van betrokkenen indien LeefstijlHUB daartoe verplicht is ten gevolge van  een inbreuk zoals bedoeld in artikel 11 lid 6 onder (iii). 

11.8 Opdrachtgever vrijwaart LeefstijlHUB ter zake van alle aanspraken van derden die  voortvloeien uit of verband houden met niet-naleving van de Toepasselijke  Privacywetgeving door Opdrachtgever. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle  schade en (proces)kosten die LeefstijlHUB in verband met zulk een aanspraak lijdt of  maakt. 

12 E-MAIL EN INTERNETGEBRUIK 

12.1 Opdrachtgever en LeefstijlHUB kunnen door middel van elektronische post (e-mail),  elektronische opslag (waaronder cloudtoepassingen) en internet met elkaar  communiceren. Aan het gebruik van e-mail, internet en elektronische opslag kleven  risico’s, zoals (maar niet beperkt tot) vervorming, vertraging, onderschepping,  manipulatie en virussen. LeefstijlHUB is niet aansprakelijk voor schade die eventueel  voortvloeit uit het gebruik van e-mail, elektronische opslag en/of internet. In geval van  twijfel omtrent de inhoud of verzending van e-mail en/of elektronische dataopslag zijn  de data-uittreksels uit de computersystemen van LeefstijlHUB bepalend. 

12.2 In geval van elektronische verzending van informatie – waaronder begrepen (maar niet  beperkt tot) rapportages – van (en in opdracht van) Opdrachtgever door LeefstijlHUB aan derden, wordt Opdrachtgever aangemerkt als de partij die de betreffende  informatie ondertekend en verzendt. 

12.3 LeefstijlHUB is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade die eventueel  voortvloeit uit het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken,  applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt  tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van  elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van  elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt  voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie,  overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het  telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde  middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste  roekeloosheid. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat LeefstijlHUB daarvan maakt in haar contacten met derden.  

13 VERVALTERMIJN 

13.1 Voor zover in de Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen  vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens LeefstijlHUB,  uit welke hoofde ook, uiterlijk na één (1) jaar na het moment waarop Opdrachtgever  bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en  bevoegdheden 

14 OVERMACHT 

14.1 Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij  daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht voor LeefstijlHUB wordt mede verstaan het niet kunnen nakomen vanwege tekortkomingen in de  nakoming door toeleveranciers van LeefstijlHUB, vanwege uitval van  

telecommunicatieapparatuur of -verbindingen of door gebrekkigheid van Materialen of  zaken van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan LeefstijlHUB is  voorgeschreven. 

14.2 Indien een overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben  partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen.  Artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden is in dat geval van overeenkomstige  toepassing. LeefstijlHUB behoudt aanspraak op betaling van declaraties voor reeds  verrichte Werkzaamheden. Deze declaraties aangaande reeds verrichte  werkzaamheden worden op het moment van beëindiging van de Overeenkomst direct  en volledig opeisbaar 

15 NAWERKING 

15.1 Alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst die naar hun  strekking bedoeld zijn om na beëindiging van de Overeenkomst te blijven gelden,  blijven na de beëindiging onverminderd van kracht 

16 OVERDRACHT 

16.1 Geen van de partijen bij de Overeenkomst is gerechtigd om de rechten en  verplichtingen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst zonder  schriftelijke toestemming van de andere partij over te dragen aan een derde. 

17 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE 

17.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen  voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst vallen onder de  exclusieve competentie van de bevoegde rechter in het arrondissement waarin  LeefstijlHUB is gevestigd. Het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale  koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het ‘Weense Koopverdrag’) is niet  van toepassing. 

13 februari 2024

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LEEFSTIJLHUB B.V. 

1 ALGEMEEN 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van LeefstijlHUB B.V. LeefstijlHUB: LeefstijlHUB B.V. 

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan LeefstijlHUB een  opdracht geeft tot het verrichten van Werkzaamheden. 

Opdrachtteam: Natuurlijke personen binnen LeefstijlHUB, die zowel individueel als  gezamenlijk betrokken zijn bij het verrichten van opdracht tussen LeefstijlHUB en  Opdrachtgever ten behoeve van het van Werkzaamheden, alsmede derden  (natuurlijke personen) die door LeefstijlHUB zijn ingeschakeld bij het verrichten van  Werkzaamheden. 

Werkzaamheden: Alle door LeefstijlHUB ten behoeve van de opdracht van de  Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, inclusief werkzaamheden die  voortvloeien uit de aard van de opdracht, waaronder kan worden verstaan, echter niet gelimiteerd tot Materialen, Programmatuur en Diensten. 

Materialen: de door LeefstijlHUB te ontwikkelen, beschikbaar te stellen of te leveren  Programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, analyses, ontwerpen,  documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidende materialen. 

Programmatuur: immateriële informatie in objectcodevorm, die één of meer  computer- of besturingsprogramma’s vormt, de inhoud van deze programma’s en de  (technische) documentatie die in verband met deze programma’s is verschaft, inclusief  programma’s die deel uitmaken van een systeem of een installatie. Documentatie,  rapporten, offertes, alsmede voorbereidende materialen. 

Diensten: Alle door LeefstijlHUB aan de opdrachtgever geleverde producten en  diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering,  alles in de ruimste zin des woords, alsmede alle andere ten behoeve van de  opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het  kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk  verzoek van opdrachtgever zijn verricht. 

1.2 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en  7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door LeefstijlHUB. 

2 TOEPASSELIJKHEID 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen  LeefstijlHUB en Opdrachtgever, waaronder alle aanbiedingen, offertes, opdrachten,  rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij LeefstijlHUB zich  verbindt/zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever. Deze  Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of  

vervolgwerkzaamheden. 

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze  uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele  inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever wordt door  LeefstijlHUB uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.3 De Werkzaamheden worden door LeefstijlHUB uitgevoerd met inachtneming van de  voor LeefstijlHUB en voor de uitvoerende personen geldende wet- en regelgeving.  LeefstijlHUB is nimmer gehouden tot enig handelen of nalaten dat met de hiervoor  bedoelde wet- en regelgeving strijdig of onverenigbaar is. Opdrachtgever verklaart de  daaruit voor LeefstijlHUB voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen  respecteren. 

2.4 LeefstijlHUB sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge  van het voldoen door LeefstijlHUB aan de voor LeefstijlHUB geldende wet- en  regelgeving, inclusief gedrags- en beroepsregels. In geval LeefstijlHUB gehouden is of  verzocht wordt informatie te verstrekken over Opdrachtgever op grond van een  verzoek of bevel van een regelgevend orgaan of overheidsorgaan of op grond van  enige gerechtelijke procedure, zal Opdrachtgever LeefstijlHUB compenseren voor de  kosten van LeefstijlHUB en haar personeel, die zijn gemoeid met een dergelijk  verzoek, bevel of procedure, in geval handelen van LeefstijlHUB geen (mede)  onderwerp is van een dergelijk verzoek, bevel of procedure. 

3 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

3.1 Offertes en aanbiedingen van LeefstijlHUB zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een  geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is  opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van een maand. 

3.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door LeefstijlHUB en  Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door LeefstijlHUB retour is  ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever  aan LeefstijlHUB verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst  juist en volledig weer te geven. 

3.3 Een offerte voor de levering van meerdere Werkzaamheden verplicht LeefstijlHUB niet  tot levering van een deel van de Werkzaamheden in deze offerte tegen een  overeenkomstig deel van de prijs. 

3.4 Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor  nabestellingen en/of nieuwe opdrachten. 

4 VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER 

4.1 Opdrachtgever zal, zowel uit eigen beweging als op verzoek van LeefstijlHUB, alle  medewerking verlenen en alle relevante gegevens en bescheiden, die LeefstijlHUB redelijkerwijs van Opdrachtgever nodig acht voor een correcte uitvoering van de  

Werkzaamheden, tijdig en in de gewenste vorm en op gewenste wijze ter beschikking  stellen.  

4.2 Ingeval LeefstijlHUB bij Opdrachtgever op locatie Werkzaamheden verricht dan wel  van de computersystemen en telefoonnetwerken van Opdrachtgever gebruik maakt,  dient Opdrachtgever (voor eigen rekening) zorg te dragen voor de benodigde toegang,  beveiligingsprocedures, viruscontroles, faciliteiten, vergunningen en toestemmingen.  Voor zover de Werkzaamheden niet in de eigen gebouwen van LeefstijlHUB worden  uitgevoerd, dient Opdrachtgever er tevens voor te zorgen dat de medewerkers van  LeefstijlHUB worden voorzien van een adequate werkruimte en overige faciliteiten die  nodig zijn om de Werkzaamheden uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te  stellen (wettelijke) vereisten. 

4.3 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat LeefstijlHUB onverwijld wordt  geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering  van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn. 

4.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en  rechtmatigheid van de aan LeefstijlHUB ter beschikking gestelde gegevens en  bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. 

4.5 Bij het verstrekken van informatie aan LeefstijlHUB zorgt Opdrachtgever ervoor te  allen tijde een kopie achter te houden. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor  het frequent maken van reservekopieën van elektronische informatie opdat geen  informatie verloren kan gaan. 

4.6 LeefstijlHUB is niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade  voortvloeiende uit het door Opdrachtgever dan wel derden (i) niet tijdig informeren  over of achterhouden van feiten en omstandigheden die in verband met een correcte  uitvoering van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn en (ii) geven van een  verkeerde voorstelling van zaken. 

4.7 De uit de vertraging in de uitvoering van de Werkzaamheden voortvloeiende extra  kosten en extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter  beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden als genoemd in artikel  4 lid 1 of door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verlenen van medewerking,  waaronder het beschikbaar stellen van medewerkers, zijn voor rekening van  opdrachtgever. 

4.8 LeefstijlHUB heeft het recht om de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten  tot het moment dat Opdrachtgever aan de in artikel 4 lid 1 en 2 genoemde  verplichtingen heeft voldaan.  

5 UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN 

5.1 In de Opdrachtbrief is een omschrijving opgenomen van de door LeefstijlHUB te  verrichten Werkzaamheden. 

5.2 LeefstijlHUB zal zich naar beste kunnen inspannen de Werkzaamheden uit te voeren  overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en  procedures. 

5.3 LeefstijlHUB bepaalt de wijze waarop en de persoon/personen door wie de  Werkzaamheden worden uitgevoerd. Indien volgens de Opdrachtbrief bepaalde  personen de Werkzaamheden zullen uitvoeren, zal LeefstijlHUB zich in redelijkheid  inspannen om ervoor zorg te dragen dat deze personen de Werkzaamheden zullen  uitvoeren. LeefstijlHUB is gerechtigd om de in de Opdrachtbrief genoemde personen  te vervangen door personen met gelijke of vergelijkbare deskundigheid. 

5.4 Indien is overeengekomen dat de Werkzaamheden in fasen worden uitgevoerd, is  LeefstijlHUB gerechtigd de aanvang van de Werkzaamheden die tot een volgende  fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan  voorafgaande fase schriftelijk heeft geaccepteerd en alle verschuldigde bedragen  heeft voldaan. 

5.5 Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te worden afgerond, zijn slechts te  beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. De  Overeenkomst kan door Opdrachtgever in geen geval wegens termijnoverschrijding  worden ontbonden. Voorts is LeefstijlHUB in geen geval schadeplichtig wegens  termijnoverschrijding. 

5.6 Indien LeefstijlHUB op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever  werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de  Werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door  Opdrachtgever aan LeefstijlHUB worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven  van LeefstijlHUB. 

5.7 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel  5 lid 6 het overeengekomen tijdstip of verwachte tijdstip van voltooiing van de  Werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en LeefstijlHUB kunnen worden beïnvloed. 

6 INTELLECTUEEL EIGENDOM 

6.1 LeefstijlHUB behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest  die zij gebruikt of heeft gebruikt dan wel ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van  de uitvoering van de Werkzaamheden. 

6.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in artikel 6 lid 1 genoemde producten,  waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen,  adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van LeefstijlHUB, te  verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 

6.3 Ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden voor Opdrachtgever en/of voor  cliënten van LeefstijlHUB, is LeefstijlHUB gerechtigd om de kennis, ervaring en  algemene vaardigheden die LeefstijlHUB als gevolg van het verrichten van de  Werkzaamheden heeft verkregen, te gebruiken, verder te ontwikkelen.

6.4 Behalve voor zover hiervan schriftelijk uitdrukkelijk wordt afgeweken ten aanzien van  specifiek aangeduide Materialen, berusten alle rechten van intellectuele eigendom op  alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde, ter beschikking gestelde of geleverde  Materialen of andere producten van de geest uitsluitend bij LeefstijlHUB of haar  licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en  bevoegdheden die in deze Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk worden  toegekend. Voor het overige zal Opdrachtgever de Materialen of andere producten  van de geest niet verveelvoudigen, openbaar maken of exploiteren en slechts  gebruiken voor het doel waarvoor deze aan Opdrachtgever ter beschikking zijn  gesteld. Een aan Opdrachtgever toekomend recht is niet overdraagbaar en mag niet in  sub licentie worden gegeven. 

6.5 Overdracht en verlening van rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van  specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde Materialen, laat de bevoegdheid van  LeefstijlHUB onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen,  algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen  en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen, te  exploiteren, verder te ontwikkelen, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden Evenmin tast  een dergelijke overdracht het recht van LeefstijlHUB aan om ten behoeve van zichzelf  of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve  van Opdrachtgever zijn of worden gedaan. 

6.6 LeefstijlHUB verleent aan Opdrachtgever het niet exclusieve recht om de krachtens de  Overeenkomst ontwikkelde, ter beschikking gestelde of geleverde Materialen in het  kader van de normale bedrijfsvoering van zijn bedrijf of organisatie te gebruiken voor  zover dit noodzakelijk is voor het met de Materialen beoogde doel, waaronder  begrepen het recht om één of enkele reservekopieën te maken. Opdrachtgever zal de  tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. 

6.7 Indien en voor zover LeefstijlHUB Materialen, waarvan derden rechthebbende zijn,  aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de  naleving van de daaraan verbonden voorwaarden. Opdrachtgever vrijwaart  LeefstijlHUB voor aanspraken van derden dienaangaande. 

6.8 De broncode van door LeefstijlHUB in opdracht van Opdrachtgever ontwikkelde  Programmatuur wordt slechts aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien dit  uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

6.9 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten,  merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de Materialen  te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het  vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Materialen 

6.10 Indien de door LeefstijlHUB beschikbaar gestelde of ontwikkelde Programmatuur door  middel van technische bescherming is beveiligd tegen ongeautoriseerd gebruik, is het  Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. 

6.11 LeefstijlHUB vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden gebaseerd op de  bewering dat door LeefstijlHUB ontwikkelde Materialen inbreuk maken op een in  Nederland geldend recht van intellectuele eigendom, onder voorwaarde dat  Opdrachtgever LeefstijlHUB onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de  inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen  van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan LeefstijlHUB. Opdrachtgever zal  daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan LeefstijlHUB verlenen  om zich, zo nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te  verweren. Deze vrijwaring geldt niet indien de beweerde inbreuk verband houdt met  gebruik van de ontwikkelde Materialen in strijd met de gebruiksvoorwaarden of met  wijzigingen in de bedoelde Materialen die niet door LeefstijlHUB zijn aangebracht. 

6.12 Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door LeefstijlHUB ontwikkelde  Materialen inbreuk maken op enig recht van intellectuele eigendom van een derde of  indien naar het oordeel van LeefstijlHUB een gerede kans bestaat dat een zodanige  inbreuk zich voordoet, zal LeefstijlHUB ervoor zorg dragen dat Opdrachtgever de  bedoelde Materialen kan blijven gebruiken zo veel mogelijk met behoud van  functionaliteit, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreuk makende onderdelen of  door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van Opdrachtgever, dan wel de  bedoelde Materialen vervangen door functioneel vergelijkbare materialen. 

6.13 Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van  LeefstijlHUB wegens schending van rechten van intellectuele eigendom van derden is  uitgesloten. 

6.14 Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen  beschikbaarstelling aan LeefstijlHUB van apparatuur, programmatuur, websites,  databestanden of materialen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, en  Opdrachtgever zal LeefstijlHUB vrijwaren tegen alle aanspraken, kosten en schade  gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken  inbreuk maakt op enig recht van derden. 

7 HONORARIUM 

7.1 LeefstijlHUB factureert de Werkzaamheden op basis van zijn honorarium en kosten  (waaronder kosten van ingeschakelde derden), zo nodig vermeerderd met  voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, en eventueel daarover  verschuldigde belastingen. Deze posten worden per maand, per kwartaal, per jaar of  na volbrenging van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht,  tenzij LeefstijlHUB en Opdrachtgever anders zijn overeengekomen. Over alle door  Opdrachtgever aan LeefstijlHUB verschuldigde bedragen wordt – indien van  toepassing – de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht. 

7.2 Het honorarium van LeefstijlHUB is niet afhankelijk van de uitkomst van de  Werkzaamheden;  

7.3 Onder de kosten zoals genoemd in artikel 7 lid 1 worden verstaan de directe kosten  alsmede dekking van kosten die niet direct aan de Werkzaamheden worden  toegerekend. 

7.4 Het door LeefstijlHUB gefactureerde bedrag kan afwijken van eerdere schattingen of  offertes. 

7.5 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te  geschieden binnen vijftien (15) dagen na de factuurdatum. Indien Opdrachtgever niet  binnen deze betalingstermijn heeft betaald, is LeefstijlHUB gerechtigd, zonder nadere  ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van LeefstijlHUB, vanaf de  vervaldag Opdrachtgever de wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a BW)  in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. 

7.6 Alle door LeefstijlHUB in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke  incasso- en andere kosten als gevolg van het niet nakomen door Opdrachtgever van  zijn betalingsverplichtingen, komen voor rekening van Opdrachtgever. 

7.7 Is de Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering  benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan zal LeefstijlHUB de Werkzaamheden niet eerder hoeven aan te vangen dan nadat de betaling geheel is  ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn  gesteld. Opdrachtgever aanvaardt dat door niet tijdig, niet volledig, danwel niet (i)  voldoen van de verschuldigde vooruitbetaling of (ii) ter beschikking stellen van  benodigde informatie en/of materialen het overeengekomen tijdstip of verwachte  tijdstip van voltooiing van de Werkzaamheden en de wederzijdse  

verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en LeefstijlHUB kunnen worden beïnvloed. 

7.8 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel  van LeefstijlHUB daartoe aanleiding geeft, is LeefstijlHUB gerechtigd te verlangen dat  Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk vooruitbetaalt en/of (aanvullende) zekerheid stelt  in een door LeefstijlHUB te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde  zekerheid te stellen, is LeefstijlHUB gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de  verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen  Opdrachtgever aan LeefstijlHUB uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct  opeisbaar. 

7.9 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de  Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, ieder  hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag. 

7.10 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel  is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is LeefstijlHUB gerechtigd  het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever  en LeefstijlHUB hierover andere afspraken hebben gemaakt. 

8 RECLAMES 

8.1 Reclames met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag  dienen schriftelijk binnen zestig (60) dagen na de verzenddatum van de stukken of  informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen zestig (60) dagen na  de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek  redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan LeefstijlHUB kenbaar te worden  gemaakt. 

8.2 Reclames als bedoeld in artikel 8 lid 1, schorten de betalingsverplichting van  Opdrachtgever niet op. 

8.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft LeefstijlHUB de keuze tussen  aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of  opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk  niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van  door Opdrachtgever reeds betaald honorarium. 

8.4 Tussentijdse beëindiging van de opdracht 

8.5 De Overeenkomst kan door zowel LeefstijlHUB als Opdrachtgever schriftelijk worden  opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van dertig (30) dagen. In het  geval Opdrachtgever aldus opzegt, is Opdrachtgever verplicht alle schade en kosten  aan de zijde van LeefstijlHUB te vergoeden. Onder deze schade en kosten vallen in  ieder geval, doch niet uitsluitend, al de door LeefstijlHUB in verband met de  Overeenkomst en de (toekomstige) Werkzaamheden gemaakte kosten en gedane  investeringen en bezettingsverlies. 

8.6 LeefstijlHUB is voorts gerechtigd de Overeenkomst in het geval van onvoorziene  omstandigheden (in de zin van artikel 6:258 BW) met onmiddellijke ingang schriftelijk  op te zeggen. 

8.7 Aan zowel LeefstijlHUB als Opdrachtgever komt de bevoegdheid tot ontbinding van de  Overeenkomst slechts toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de  nakoming van een wezenlijke verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en de  andere partij ter zake daarvan in verzuim is (als bedoeld in artikel 6:81 BW). 

8.8 LeefstijlHUB behoudt bij een beëindiging op basis van artikel 8 lid 1, 2 of 3 aanspraak  op betaling van declaraties voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te  verrichten Werkzaamheden. De betalingsverplichting van Opdrachtgever ter zake van  de declaratie aangaande reeds verrichte Werkzaamheden wordt op het moment van  beëindiging van de Overeenkomst direct en volledig opeisbaar 

8.9 Krachtens de Overeenkomst verleende gebruiksrechten op Materialen eindigen bij  afloop van de desbetreffende (deel)Overeenkomst, tenzij schriftelijk is  

overeengekomen dat het betreffende gebruiksrecht eeuwigdurend is. Opdrachtgever  zal de Materialen waarvoor zulke niet eeuwigdurende gebruiksrechten zijn verleend,  onverwijld na het einde van de (deel)Overeenkomst retourneren aan LeefstijlHUB.  Voor zover de hiervoor bedoelde Materialen zijn opgeslagen in een computersysteem,  zal Opdrachtgever deze daaruit onverwijld permanent verwijderen en vernietigen.

9 AANSPRAKELIJKHEID 

9.1 LeefstijlHUB zal de Werkzaamheden (en het eventuele meerwerk) naar beste kunnen  verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden  verwacht. LeefstijlHUB is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat  Opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout van LeefstijlHUB. 

9.2 De aansprakelijkheid van LeefstijlHUB is beperkt tot een bedrag gelijk aan één (1)  maal het aan LeefstijlHUB ingevolge het bepaalde in de Opdrachtbrief verschuldigde  honorarium, behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van  leidinggevend personeel van LeefstijlHUB. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt  onverkort in geval van aansprakelijkheid tegenover meerdere Opdrachtgevers; alsdan  betaalt LeefstijlHUB aan alle Opdrachtgevers gezamenlijk niet meer uit dan één (1)  maal de aan LeefstijlHUB ingevolge het bepaalde in de Opdrachtbrief verschuldigde  honorarium. 

9.3 Aansprakelijkheid van LeefstijlHUB voor indirecte schade (waaronder, maar niet  beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie) is  uitgesloten, behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van  leidinggevend personeel van LeefstijlHUB. 

9.4 Buiten de in artikel 9.1 tot en met 9.3 genoemde gevallen rust op LeefstijlHUB geen  enkele verplichting tot schadevergoeding. 

9.5 LeefstijlHUB zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht  nemen. LeefstijlHUB is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van deze  derden. Dit geldt niet voor derden die als onderaannemer en onder  

verantwoordelijkheid van LeefstijlHUB optreden. 

9.6 De in artikel 9 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen werken ten behoeve van  zowel LeefstijlHUB (zelve) als de personen, zowel individueel als gezamenlijk, binnen  het Opdrachtteam. 

9.7 Het bepaalde in dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele als de  buitencontractuele aansprakelijkheid van LeefstijlHUB jegens Opdrachtgever.  

10 VRIJWARING 

10.1 Opdrachtgever vrijwaart LeefstijlHUB ter zake van alle aanspraken van derden die  voortvloeien uit of verband houden met de ten behoeve van Opdrachtgever (nog te)  verrichte(n) Werkzaamheden, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet dan  wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van  LeefstijlHUB. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten  die LeefstijlHUB in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt. 

10.2 De vrijwaring in lid 1 van dit artikel wordt mede bedongen ten behoeve van de  personen, zowel individueel als gezamenlijk, binnen het Opdrachtteam. 

11 BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 

11.1 LeefstijlHUB kan persoonsgegevens betreffende en/of verstrekt door Opdrachtgever  verwerken (i) in het kader van de Werkzaamheden, (ii) in het kader van het voldoen  aan wettelijke verplichtingen rustende op LeefstijlHUB, (iii) in verband met de  ondersteuning van de dienstverlening door LeefstijlHUB aan Opdrachtgever, alsmede  (iv) in verband met het kunnen benaderen van Opdrachtgever en/of personen  werkzaam bij/voor Opdrachtgever met informatie en met diensten van LeefstijlHUB en  derden. 

11.2 Verwerking van persoonsgegevens door LeefstijlHUB in het kader van de activiteiten  zoals in artikel 11 lid 1 vermeld, vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving  op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (“Toepasselijke  Privacywetgeving”), waaronder onder meer wordt verstaan de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (“AVG”) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening  Gegevensbescherming (“UAVG”). LeefstijlHUB kan persoonsgegevens delen met  derden die LeefstijlHUB inschakelt bij de (ondersteuning van) de dienstverlening door  LeefstijlHUB. Persoonsgegevens zullen slechts gedeeld worden voor zover  noodzakelijk in het kader van voornoemde activiteiten en voor zover dit in  overeenstemming is met de Toepasselijke Privacywetgeving.  

11.3 Voor zover LeefstijlHUB in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens  verwerkt stelt LeefstijlHUB het doel en de middelen van de gegevensverwerking vast,  en treedt aldus op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. 

11.4 Op Opdrachtgever rust een zelfstandige plicht tot naleving van de Toepasselijke  Privacywetgeving. Opdrachtgever staat in voor de rechtmatigheid van de verstrekking  van de persoonsgegevens aan LeefstijlHUB, en neemt daarbij alle wettelijke  verplichtingen die conform de Toepasselijke Privacywetgeving op Opdrachtgever  rusten in acht, waaronder de verplichting om betrokkenen te informeren over de  verstrekking van hun persoonsgegevens aan LeefstijlHUB en de verwerking daarvan  door LeefstijlHUB in het kader van de Overeenkomst. 

11.5 LeefstijlHUB zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de  persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde  verstrekking en ongeoorloofde toegang. 

11.6 LeefstijlHUB zal waar het persoonsgegevens verstrekt door Opdrachtgever betreft,  Opdrachtgever informeren in geval van (i) de ontvangst van een verzoek van  betrokkene strekkende tot uitoefening van diens rechten, (ii) de ontvangst van een  klacht of vordering verband houdende met de verwerking van de persoonsgegevens,  en van (iii) kennisname van een inbreuk in verband met persoonsgegevens zoals  bedoeld in de AVG. 

11.7 Opdrachtgever zal, indien LeefstijlHUB dat verzoekt, zonder onredelijke vertraging alle  medewerking verlenen en informatie verstrekken om te voldoen aan Toepasselijke  Privacywetgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het door Opdrachtgever  tijdig opvolgen van verzoeken zoals bedoeld in artikel 12 lid 6 onder (i) en het  

informeren van betrokkenen indien LeefstijlHUB daartoe verplicht is ten gevolge van  een inbreuk zoals bedoeld in artikel 11 lid 6 onder (iii). 

11.8 Opdrachtgever vrijwaart LeefstijlHUB ter zake van alle aanspraken van derden die  voortvloeien uit of verband houden met niet-naleving van de Toepasselijke  Privacywetgeving door Opdrachtgever. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle  schade en (proces)kosten die LeefstijlHUB in verband met zulk een aanspraak lijdt of  maakt. 

12 E-MAIL EN INTERNETGEBRUIK 

12.1 Opdrachtgever en LeefstijlHUB kunnen door middel van elektronische post (e-mail),  elektronische opslag (waaronder cloudtoepassingen) en internet met elkaar  communiceren. Aan het gebruik van e-mail, internet en elektronische opslag kleven  risico’s, zoals (maar niet beperkt tot) vervorming, vertraging, onderschepping,  manipulatie en virussen. LeefstijlHUB is niet aansprakelijk voor schade die eventueel  voortvloeit uit het gebruik van e-mail, elektronische opslag en/of internet. In geval van  twijfel omtrent de inhoud of verzending van e-mail en/of elektronische dataopslag zijn  de data-uittreksels uit de computersystemen van LeefstijlHUB bepalend. 

12.2 In geval van elektronische verzending van informatie – waaronder begrepen (maar niet  beperkt tot) rapportages – van (en in opdracht van) Opdrachtgever door LeefstijlHUB aan derden, wordt Opdrachtgever aangemerkt als de partij die de betreffende  informatie ondertekend en verzendt. 

12.3 LeefstijlHUB is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade die eventueel  voortvloeit uit het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken,  applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt  tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van  elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van  elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt  voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie,  overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het  telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde  middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste  roekeloosheid. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat LeefstijlHUB daarvan maakt in haar contacten met derden.  

13 VERVALTERMIJN 

13.1 Voor zover in de Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen  vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens LeefstijlHUB,  uit welke hoofde ook, uiterlijk na één (1) jaar na het moment waarop Opdrachtgever  bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en  bevoegdheden 

14 OVERMACHT 

14.1 Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij  daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht voor LeefstijlHUB wordt mede verstaan het niet kunnen nakomen vanwege tekortkomingen in de  nakoming door toeleveranciers van LeefstijlHUB, vanwege uitval van  

telecommunicatieapparatuur of -verbindingen of door gebrekkigheid van Materialen of  zaken van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan LeefstijlHUB is  voorgeschreven. 

14.2 Indien een overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben  partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen.  Artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden is in dat geval van overeenkomstige  toepassing. LeefstijlHUB behoudt aanspraak op betaling van declaraties voor reeds  verrichte Werkzaamheden. Deze declaraties aangaande reeds verrichte  werkzaamheden worden op het moment van beëindiging van de Overeenkomst direct  en volledig opeisbaar 

15 NAWERKING 

15.1 Alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst die naar hun  strekking bedoeld zijn om na beëindiging van de Overeenkomst te blijven gelden,  blijven na de beëindiging onverminderd van kracht 

16 OVERDRACHT 

16.1 Geen van de partijen bij de Overeenkomst is gerechtigd om de rechten en  verplichtingen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst zonder  schriftelijke toestemming van de andere partij over te dragen aan een derde. 

17 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE 

17.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen  voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst vallen onder de  exclusieve competentie van de bevoegde rechter in het arrondissement waarin  LeefstijlHUB is gevestigd. Het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale  koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het ‘Weense Koopverdrag’) is niet  van toepassing. 

13 februari 2024

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LEEFSTIJLHUB B.V. 

1 ALGEMEEN 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van LeefstijlHUB B.V. LeefstijlHUB: LeefstijlHUB B.V. 

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan LeefstijlHUB een  opdracht geeft tot het verrichten van Werkzaamheden. 

Opdrachtteam: Natuurlijke personen binnen LeefstijlHUB, die zowel individueel als  gezamenlijk betrokken zijn bij het verrichten van opdracht tussen LeefstijlHUB en  Opdrachtgever ten behoeve van het van Werkzaamheden, alsmede derden  (natuurlijke personen) die door LeefstijlHUB zijn ingeschakeld bij het verrichten van  Werkzaamheden. 

Werkzaamheden: Alle door LeefstijlHUB ten behoeve van de opdracht van de  Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, inclusief werkzaamheden die  voortvloeien uit de aard van de opdracht, waaronder kan worden verstaan, echter niet gelimiteerd tot Materialen, Programmatuur en Diensten. 

Materialen: de door LeefstijlHUB te ontwikkelen, beschikbaar te stellen of te leveren  Programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, analyses, ontwerpen,  documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidende materialen. 

Programmatuur: immateriële informatie in objectcodevorm, die één of meer  computer- of besturingsprogramma’s vormt, de inhoud van deze programma’s en de  (technische) documentatie die in verband met deze programma’s is verschaft, inclusief  programma’s die deel uitmaken van een systeem of een installatie. Documentatie,  rapporten, offertes, alsmede voorbereidende materialen. 

Diensten: Alle door LeefstijlHUB aan de opdrachtgever geleverde producten en  diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering,  alles in de ruimste zin des woords, alsmede alle andere ten behoeve van de  opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het  kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk  verzoek van opdrachtgever zijn verricht. 

1.2 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en  7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door LeefstijlHUB. 

2 TOEPASSELIJKHEID 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen  LeefstijlHUB en Opdrachtgever, waaronder alle aanbiedingen, offertes, opdrachten,  rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij LeefstijlHUB zich  verbindt/zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever. Deze  Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of  

vervolgwerkzaamheden. 

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze  uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele  inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever wordt door  LeefstijlHUB uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.3 De Werkzaamheden worden door LeefstijlHUB uitgevoerd met inachtneming van de  voor LeefstijlHUB en voor de uitvoerende personen geldende wet- en regelgeving.  LeefstijlHUB is nimmer gehouden tot enig handelen of nalaten dat met de hiervoor  bedoelde wet- en regelgeving strijdig of onverenigbaar is. Opdrachtgever verklaart de  daaruit voor LeefstijlHUB voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen  respecteren. 

2.4 LeefstijlHUB sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge  van het voldoen door LeefstijlHUB aan de voor LeefstijlHUB geldende wet- en  regelgeving, inclusief gedrags- en beroepsregels. In geval LeefstijlHUB gehouden is of  verzocht wordt informatie te verstrekken over Opdrachtgever op grond van een  verzoek of bevel van een regelgevend orgaan of overheidsorgaan of op grond van  enige gerechtelijke procedure, zal Opdrachtgever LeefstijlHUB compenseren voor de  kosten van LeefstijlHUB en haar personeel, die zijn gemoeid met een dergelijk  verzoek, bevel of procedure, in geval handelen van LeefstijlHUB geen (mede)  onderwerp is van een dergelijk verzoek, bevel of procedure. 

3 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

3.1 Offertes en aanbiedingen van LeefstijlHUB zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een  geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is  opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van een maand. 

3.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door LeefstijlHUB en  Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door LeefstijlHUB retour is  ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever  aan LeefstijlHUB verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst  juist en volledig weer te geven. 

3.3 Een offerte voor de levering van meerdere Werkzaamheden verplicht LeefstijlHUB niet  tot levering van een deel van de Werkzaamheden in deze offerte tegen een  overeenkomstig deel van de prijs. 

3.4 Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor  nabestellingen en/of nieuwe opdrachten. 

4 VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER 

4.1 Opdrachtgever zal, zowel uit eigen beweging als op verzoek van LeefstijlHUB, alle  medewerking verlenen en alle relevante gegevens en bescheiden, die LeefstijlHUB redelijkerwijs van Opdrachtgever nodig acht voor een correcte uitvoering van de  

Werkzaamheden, tijdig en in de gewenste vorm en op gewenste wijze ter beschikking  stellen.  

4.2 Ingeval LeefstijlHUB bij Opdrachtgever op locatie Werkzaamheden verricht dan wel  van de computersystemen en telefoonnetwerken van Opdrachtgever gebruik maakt,  dient Opdrachtgever (voor eigen rekening) zorg te dragen voor de benodigde toegang,  beveiligingsprocedures, viruscontroles, faciliteiten, vergunningen en toestemmingen.  Voor zover de Werkzaamheden niet in de eigen gebouwen van LeefstijlHUB worden  uitgevoerd, dient Opdrachtgever er tevens voor te zorgen dat de medewerkers van  LeefstijlHUB worden voorzien van een adequate werkruimte en overige faciliteiten die  nodig zijn om de Werkzaamheden uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te  stellen (wettelijke) vereisten. 

4.3 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat LeefstijlHUB onverwijld wordt  geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering  van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn. 

4.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en  rechtmatigheid van de aan LeefstijlHUB ter beschikking gestelde gegevens en  bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. 

4.5 Bij het verstrekken van informatie aan LeefstijlHUB zorgt Opdrachtgever ervoor te  allen tijde een kopie achter te houden. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor  het frequent maken van reservekopieën van elektronische informatie opdat geen  informatie verloren kan gaan. 

4.6 LeefstijlHUB is niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade  voortvloeiende uit het door Opdrachtgever dan wel derden (i) niet tijdig informeren  over of achterhouden van feiten en omstandigheden die in verband met een correcte  uitvoering van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn en (ii) geven van een  verkeerde voorstelling van zaken. 

4.7 De uit de vertraging in de uitvoering van de Werkzaamheden voortvloeiende extra  kosten en extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter  beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden als genoemd in artikel  4 lid 1 of door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verlenen van medewerking,  waaronder het beschikbaar stellen van medewerkers, zijn voor rekening van  opdrachtgever. 

4.8 LeefstijlHUB heeft het recht om de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten  tot het moment dat Opdrachtgever aan de in artikel 4 lid 1 en 2 genoemde  verplichtingen heeft voldaan.  

5 UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN 

5.1 In de Opdrachtbrief is een omschrijving opgenomen van de door LeefstijlHUB te  verrichten Werkzaamheden. 

5.2 LeefstijlHUB zal zich naar beste kunnen inspannen de Werkzaamheden uit te voeren  overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en  procedures. 

5.3 LeefstijlHUB bepaalt de wijze waarop en de persoon/personen door wie de  Werkzaamheden worden uitgevoerd. Indien volgens de Opdrachtbrief bepaalde  personen de Werkzaamheden zullen uitvoeren, zal LeefstijlHUB zich in redelijkheid  inspannen om ervoor zorg te dragen dat deze personen de Werkzaamheden zullen  uitvoeren. LeefstijlHUB is gerechtigd om de in de Opdrachtbrief genoemde personen  te vervangen door personen met gelijke of vergelijkbare deskundigheid. 

5.4 Indien is overeengekomen dat de Werkzaamheden in fasen worden uitgevoerd, is  LeefstijlHUB gerechtigd de aanvang van de Werkzaamheden die tot een volgende  fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan  voorafgaande fase schriftelijk heeft geaccepteerd en alle verschuldigde bedragen  heeft voldaan. 

5.5 Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te worden afgerond, zijn slechts te  beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. De  Overeenkomst kan door Opdrachtgever in geen geval wegens termijnoverschrijding  worden ontbonden. Voorts is LeefstijlHUB in geen geval schadeplichtig wegens  termijnoverschrijding. 

5.6 Indien LeefstijlHUB op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever  werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de  Werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door  Opdrachtgever aan LeefstijlHUB worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven  van LeefstijlHUB. 

5.7 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel  5 lid 6 het overeengekomen tijdstip of verwachte tijdstip van voltooiing van de  Werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en LeefstijlHUB kunnen worden beïnvloed. 

6 INTELLECTUEEL EIGENDOM 

6.1 LeefstijlHUB behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest  die zij gebruikt of heeft gebruikt dan wel ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van  de uitvoering van de Werkzaamheden. 

6.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in artikel 6 lid 1 genoemde producten,  waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen,  adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van LeefstijlHUB, te  verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 

6.3 Ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden voor Opdrachtgever en/of voor  cliënten van LeefstijlHUB, is LeefstijlHUB gerechtigd om de kennis, ervaring en  algemene vaardigheden die LeefstijlHUB als gevolg van het verrichten van de  Werkzaamheden heeft verkregen, te gebruiken, verder te ontwikkelen.

6.4 Behalve voor zover hiervan schriftelijk uitdrukkelijk wordt afgeweken ten aanzien van  specifiek aangeduide Materialen, berusten alle rechten van intellectuele eigendom op  alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde, ter beschikking gestelde of geleverde  Materialen of andere producten van de geest uitsluitend bij LeefstijlHUB of haar  licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en  bevoegdheden die in deze Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk worden  toegekend. Voor het overige zal Opdrachtgever de Materialen of andere producten  van de geest niet verveelvoudigen, openbaar maken of exploiteren en slechts  gebruiken voor het doel waarvoor deze aan Opdrachtgever ter beschikking zijn  gesteld. Een aan Opdrachtgever toekomend recht is niet overdraagbaar en mag niet in  sub licentie worden gegeven. 

6.5 Overdracht en verlening van rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van  specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde Materialen, laat de bevoegdheid van  LeefstijlHUB onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen,  algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen  en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen, te  exploiteren, verder te ontwikkelen, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden Evenmin tast  een dergelijke overdracht het recht van LeefstijlHUB aan om ten behoeve van zichzelf  of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve  van Opdrachtgever zijn of worden gedaan. 

6.6 LeefstijlHUB verleent aan Opdrachtgever het niet exclusieve recht om de krachtens de  Overeenkomst ontwikkelde, ter beschikking gestelde of geleverde Materialen in het  kader van de normale bedrijfsvoering van zijn bedrijf of organisatie te gebruiken voor  zover dit noodzakelijk is voor het met de Materialen beoogde doel, waaronder  begrepen het recht om één of enkele reservekopieën te maken. Opdrachtgever zal de  tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. 

6.7 Indien en voor zover LeefstijlHUB Materialen, waarvan derden rechthebbende zijn,  aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de  naleving van de daaraan verbonden voorwaarden. Opdrachtgever vrijwaart  LeefstijlHUB voor aanspraken van derden dienaangaande. 

6.8 De broncode van door LeefstijlHUB in opdracht van Opdrachtgever ontwikkelde  Programmatuur wordt slechts aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien dit  uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

6.9 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten,  merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de Materialen  te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het  vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Materialen 

6.10 Indien de door LeefstijlHUB beschikbaar gestelde of ontwikkelde Programmatuur door  middel van technische bescherming is beveiligd tegen ongeautoriseerd gebruik, is het  Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. 

6.11 LeefstijlHUB vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden gebaseerd op de  bewering dat door LeefstijlHUB ontwikkelde Materialen inbreuk maken op een in  Nederland geldend recht van intellectuele eigendom, onder voorwaarde dat  Opdrachtgever LeefstijlHUB onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de  inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen  van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan LeefstijlHUB. Opdrachtgever zal  daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan LeefstijlHUB verlenen  om zich, zo nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te  verweren. Deze vrijwaring geldt niet indien de beweerde inbreuk verband houdt met  gebruik van de ontwikkelde Materialen in strijd met de gebruiksvoorwaarden of met  wijzigingen in de bedoelde Materialen die niet door LeefstijlHUB zijn aangebracht. 

6.12 Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door LeefstijlHUB ontwikkelde  Materialen inbreuk maken op enig recht van intellectuele eigendom van een derde of  indien naar het oordeel van LeefstijlHUB een gerede kans bestaat dat een zodanige  inbreuk zich voordoet, zal LeefstijlHUB ervoor zorg dragen dat Opdrachtgever de  bedoelde Materialen kan blijven gebruiken zo veel mogelijk met behoud van  functionaliteit, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreuk makende onderdelen of  door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van Opdrachtgever, dan wel de  bedoelde Materialen vervangen door functioneel vergelijkbare materialen. 

6.13 Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van  LeefstijlHUB wegens schending van rechten van intellectuele eigendom van derden is  uitgesloten. 

6.14 Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen  beschikbaarstelling aan LeefstijlHUB van apparatuur, programmatuur, websites,  databestanden of materialen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, en  Opdrachtgever zal LeefstijlHUB vrijwaren tegen alle aanspraken, kosten en schade  gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken  inbreuk maakt op enig recht van derden. 

7 HONORARIUM 

7.1 LeefstijlHUB factureert de Werkzaamheden op basis van zijn honorarium en kosten  (waaronder kosten van ingeschakelde derden), zo nodig vermeerderd met  voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, en eventueel daarover  verschuldigde belastingen. Deze posten worden per maand, per kwartaal, per jaar of  na volbrenging van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht,  tenzij LeefstijlHUB en Opdrachtgever anders zijn overeengekomen. Over alle door  Opdrachtgever aan LeefstijlHUB verschuldigde bedragen wordt – indien van  toepassing – de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht. 

7.2 Het honorarium van LeefstijlHUB is niet afhankelijk van de uitkomst van de  Werkzaamheden;  

7.3 Onder de kosten zoals genoemd in artikel 7 lid 1 worden verstaan de directe kosten  alsmede dekking van kosten die niet direct aan de Werkzaamheden worden  toegerekend. 

7.4 Het door LeefstijlHUB gefactureerde bedrag kan afwijken van eerdere schattingen of  offertes. 

7.5 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te  geschieden binnen vijftien (15) dagen na de factuurdatum. Indien Opdrachtgever niet  binnen deze betalingstermijn heeft betaald, is LeefstijlHUB gerechtigd, zonder nadere  ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van LeefstijlHUB, vanaf de  vervaldag Opdrachtgever de wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a BW)  in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. 

7.6 Alle door LeefstijlHUB in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke  incasso- en andere kosten als gevolg van het niet nakomen door Opdrachtgever van  zijn betalingsverplichtingen, komen voor rekening van Opdrachtgever. 

7.7 Is de Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering  benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan zal LeefstijlHUB de Werkzaamheden niet eerder hoeven aan te vangen dan nadat de betaling geheel is  ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn  gesteld. Opdrachtgever aanvaardt dat door niet tijdig, niet volledig, danwel niet (i)  voldoen van de verschuldigde vooruitbetaling of (ii) ter beschikking stellen van  benodigde informatie en/of materialen het overeengekomen tijdstip of verwachte  tijdstip van voltooiing van de Werkzaamheden en de wederzijdse  

verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en LeefstijlHUB kunnen worden beïnvloed. 

7.8 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel  van LeefstijlHUB daartoe aanleiding geeft, is LeefstijlHUB gerechtigd te verlangen dat  Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk vooruitbetaalt en/of (aanvullende) zekerheid stelt  in een door LeefstijlHUB te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde  zekerheid te stellen, is LeefstijlHUB gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de  verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen  Opdrachtgever aan LeefstijlHUB uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct  opeisbaar. 

7.9 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de  Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, ieder  hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag. 

7.10 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel  is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is LeefstijlHUB gerechtigd  het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever  en LeefstijlHUB hierover andere afspraken hebben gemaakt. 

8 RECLAMES 

8.1 Reclames met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag  dienen schriftelijk binnen zestig (60) dagen na de verzenddatum van de stukken of  informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen zestig (60) dagen na  de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek  redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan LeefstijlHUB kenbaar te worden  gemaakt. 

8.2 Reclames als bedoeld in artikel 8 lid 1, schorten de betalingsverplichting van  Opdrachtgever niet op. 

8.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft LeefstijlHUB de keuze tussen  aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of  opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk  niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van  door Opdrachtgever reeds betaald honorarium. 

8.4 Tussentijdse beëindiging van de opdracht 

8.5 De Overeenkomst kan door zowel LeefstijlHUB als Opdrachtgever schriftelijk worden  opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van dertig (30) dagen. In het  geval Opdrachtgever aldus opzegt, is Opdrachtgever verplicht alle schade en kosten  aan de zijde van LeefstijlHUB te vergoeden. Onder deze schade en kosten vallen in  ieder geval, doch niet uitsluitend, al de door LeefstijlHUB in verband met de  Overeenkomst en de (toekomstige) Werkzaamheden gemaakte kosten en gedane  investeringen en bezettingsverlies. 

8.6 LeefstijlHUB is voorts gerechtigd de Overeenkomst in het geval van onvoorziene  omstandigheden (in de zin van artikel 6:258 BW) met onmiddellijke ingang schriftelijk  op te zeggen. 

8.7 Aan zowel LeefstijlHUB als Opdrachtgever komt de bevoegdheid tot ontbinding van de  Overeenkomst slechts toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de  nakoming van een wezenlijke verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en de  andere partij ter zake daarvan in verzuim is (als bedoeld in artikel 6:81 BW). 

8.8 LeefstijlHUB behoudt bij een beëindiging op basis van artikel 8 lid 1, 2 of 3 aanspraak  op betaling van declaraties voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te  verrichten Werkzaamheden. De betalingsverplichting van Opdrachtgever ter zake van  de declaratie aangaande reeds verrichte Werkzaamheden wordt op het moment van  beëindiging van de Overeenkomst direct en volledig opeisbaar 

8.9 Krachtens de Overeenkomst verleende gebruiksrechten op Materialen eindigen bij  afloop van de desbetreffende (deel)Overeenkomst, tenzij schriftelijk is  

overeengekomen dat het betreffende gebruiksrecht eeuwigdurend is. Opdrachtgever  zal de Materialen waarvoor zulke niet eeuwigdurende gebruiksrechten zijn verleend,  onverwijld na het einde van de (deel)Overeenkomst retourneren aan LeefstijlHUB.  Voor zover de hiervoor bedoelde Materialen zijn opgeslagen in een computersysteem,  zal Opdrachtgever deze daaruit onverwijld permanent verwijderen en vernietigen.

9 AANSPRAKELIJKHEID 

9.1 LeefstijlHUB zal de Werkzaamheden (en het eventuele meerwerk) naar beste kunnen  verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden  verwacht. LeefstijlHUB is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat  Opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout van LeefstijlHUB. 

9.2 De aansprakelijkheid van LeefstijlHUB is beperkt tot een bedrag gelijk aan één (1)  maal het aan LeefstijlHUB ingevolge het bepaalde in de Opdrachtbrief verschuldigde  honorarium, behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van  leidinggevend personeel van LeefstijlHUB. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt  onverkort in geval van aansprakelijkheid tegenover meerdere Opdrachtgevers; alsdan  betaalt LeefstijlHUB aan alle Opdrachtgevers gezamenlijk niet meer uit dan één (1)  maal de aan LeefstijlHUB ingevolge het bepaalde in de Opdrachtbrief verschuldigde  honorarium. 

9.3 Aansprakelijkheid van LeefstijlHUB voor indirecte schade (waaronder, maar niet  beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie) is  uitgesloten, behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van  leidinggevend personeel van LeefstijlHUB. 

9.4 Buiten de in artikel 9.1 tot en met 9.3 genoemde gevallen rust op LeefstijlHUB geen  enkele verplichting tot schadevergoeding. 

9.5 LeefstijlHUB zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht  nemen. LeefstijlHUB is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van deze  derden. Dit geldt niet voor derden die als onderaannemer en onder  

verantwoordelijkheid van LeefstijlHUB optreden. 

9.6 De in artikel 9 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen werken ten behoeve van  zowel LeefstijlHUB (zelve) als de personen, zowel individueel als gezamenlijk, binnen  het Opdrachtteam. 

9.7 Het bepaalde in dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele als de  buitencontractuele aansprakelijkheid van LeefstijlHUB jegens Opdrachtgever.  

10 VRIJWARING 

10.1 Opdrachtgever vrijwaart LeefstijlHUB ter zake van alle aanspraken van derden die  voortvloeien uit of verband houden met de ten behoeve van Opdrachtgever (nog te)  verrichte(n) Werkzaamheden, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet dan  wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van  LeefstijlHUB. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten  die LeefstijlHUB in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt. 

10.2 De vrijwaring in lid 1 van dit artikel wordt mede bedongen ten behoeve van de  personen, zowel individueel als gezamenlijk, binnen het Opdrachtteam. 

11 BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 

11.1 LeefstijlHUB kan persoonsgegevens betreffende en/of verstrekt door Opdrachtgever  verwerken (i) in het kader van de Werkzaamheden, (ii) in het kader van het voldoen  aan wettelijke verplichtingen rustende op LeefstijlHUB, (iii) in verband met de  ondersteuning van de dienstverlening door LeefstijlHUB aan Opdrachtgever, alsmede  (iv) in verband met het kunnen benaderen van Opdrachtgever en/of personen  werkzaam bij/voor Opdrachtgever met informatie en met diensten van LeefstijlHUB en  derden. 

11.2 Verwerking van persoonsgegevens door LeefstijlHUB in het kader van de activiteiten  zoals in artikel 11 lid 1 vermeld, vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving  op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (“Toepasselijke  Privacywetgeving”), waaronder onder meer wordt verstaan de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (“AVG”) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening  Gegevensbescherming (“UAVG”). LeefstijlHUB kan persoonsgegevens delen met  derden die LeefstijlHUB inschakelt bij de (ondersteuning van) de dienstverlening door  LeefstijlHUB. Persoonsgegevens zullen slechts gedeeld worden voor zover  noodzakelijk in het kader van voornoemde activiteiten en voor zover dit in  overeenstemming is met de Toepasselijke Privacywetgeving.  

11.3 Voor zover LeefstijlHUB in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens  verwerkt stelt LeefstijlHUB het doel en de middelen van de gegevensverwerking vast,  en treedt aldus op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. 

11.4 Op Opdrachtgever rust een zelfstandige plicht tot naleving van de Toepasselijke  Privacywetgeving. Opdrachtgever staat in voor de rechtmatigheid van de verstrekking  van de persoonsgegevens aan LeefstijlHUB, en neemt daarbij alle wettelijke  verplichtingen die conform de Toepasselijke Privacywetgeving op Opdrachtgever  rusten in acht, waaronder de verplichting om betrokkenen te informeren over de  verstrekking van hun persoonsgegevens aan LeefstijlHUB en de verwerking daarvan  door LeefstijlHUB in het kader van de Overeenkomst. 

11.5 LeefstijlHUB zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de  persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde  verstrekking en ongeoorloofde toegang. 

11.6 LeefstijlHUB zal waar het persoonsgegevens verstrekt door Opdrachtgever betreft,  Opdrachtgever informeren in geval van (i) de ontvangst van een verzoek van  betrokkene strekkende tot uitoefening van diens rechten, (ii) de ontvangst van een  klacht of vordering verband houdende met de verwerking van de persoonsgegevens,  en van (iii) kennisname van een inbreuk in verband met persoonsgegevens zoals  bedoeld in de AVG. 

11.7 Opdrachtgever zal, indien LeefstijlHUB dat verzoekt, zonder onredelijke vertraging alle  medewerking verlenen en informatie verstrekken om te voldoen aan Toepasselijke  Privacywetgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het door Opdrachtgever  tijdig opvolgen van verzoeken zoals bedoeld in artikel 12 lid 6 onder (i) en het  

informeren van betrokkenen indien LeefstijlHUB daartoe verplicht is ten gevolge van  een inbreuk zoals bedoeld in artikel 11 lid 6 onder (iii). 

11.8 Opdrachtgever vrijwaart LeefstijlHUB ter zake van alle aanspraken van derden die  voortvloeien uit of verband houden met niet-naleving van de Toepasselijke  Privacywetgeving door Opdrachtgever. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle  schade en (proces)kosten die LeefstijlHUB in verband met zulk een aanspraak lijdt of  maakt. 

12 E-MAIL EN INTERNETGEBRUIK 

12.1 Opdrachtgever en LeefstijlHUB kunnen door middel van elektronische post (e-mail),  elektronische opslag (waaronder cloudtoepassingen) en internet met elkaar  communiceren. Aan het gebruik van e-mail, internet en elektronische opslag kleven  risico’s, zoals (maar niet beperkt tot) vervorming, vertraging, onderschepping,  manipulatie en virussen. LeefstijlHUB is niet aansprakelijk voor schade die eventueel  voortvloeit uit het gebruik van e-mail, elektronische opslag en/of internet. In geval van  twijfel omtrent de inhoud of verzending van e-mail en/of elektronische dataopslag zijn  de data-uittreksels uit de computersystemen van LeefstijlHUB bepalend. 

12.2 In geval van elektronische verzending van informatie – waaronder begrepen (maar niet  beperkt tot) rapportages – van (en in opdracht van) Opdrachtgever door LeefstijlHUB aan derden, wordt Opdrachtgever aangemerkt als de partij die de betreffende  informatie ondertekend en verzendt. 

12.3 LeefstijlHUB is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade die eventueel  voortvloeit uit het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken,  applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt  tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van  elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van  elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt  voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie,  overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het  telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde  middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste  roekeloosheid. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat LeefstijlHUB daarvan maakt in haar contacten met derden.  

13 VERVALTERMIJN 

13.1 Voor zover in de Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen  vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens LeefstijlHUB,  uit welke hoofde ook, uiterlijk na één (1) jaar na het moment waarop Opdrachtgever  bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en  bevoegdheden 

14 OVERMACHT 

14.1 Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij  daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht voor LeefstijlHUB wordt mede verstaan het niet kunnen nakomen vanwege tekortkomingen in de  nakoming door toeleveranciers van LeefstijlHUB, vanwege uitval van  

telecommunicatieapparatuur of -verbindingen of door gebrekkigheid van Materialen of  zaken van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan LeefstijlHUB is  voorgeschreven. 

14.2 Indien een overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben  partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen.  Artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden is in dat geval van overeenkomstige  toepassing. LeefstijlHUB behoudt aanspraak op betaling van declaraties voor reeds  verrichte Werkzaamheden. Deze declaraties aangaande reeds verrichte  werkzaamheden worden op het moment van beëindiging van de Overeenkomst direct  en volledig opeisbaar 

15 NAWERKING 

15.1 Alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst die naar hun  strekking bedoeld zijn om na beëindiging van de Overeenkomst te blijven gelden,  blijven na de beëindiging onverminderd van kracht 

16 OVERDRACHT 

16.1 Geen van de partijen bij de Overeenkomst is gerechtigd om de rechten en  verplichtingen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst zonder  schriftelijke toestemming van de andere partij over te dragen aan een derde. 

17 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE 

17.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen  voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst vallen onder de  exclusieve competentie van de bevoegde rechter in het arrondissement waarin  LeefstijlHUB is gevestigd. Het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale  koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het ‘Weense Koopverdrag’) is niet  van toepassing. 

13 februari 2024